Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Resolution και bail in δηλαδή εμπλοκή καταθετών – Γιατί τίποτε από όλα αυτά δεν θα συμβεί στην Ελλάδα;


Ο καταλύτης δεν είναι λοιπόν η οδηγία BRRD αλλά αν επαρκούν τα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Παρακολουθώντας τα δημοσιεύματα του τύπου ηλεκτρονικού και εφημερίδων κατά την παρουσίαση του νέου νόμου υιοθέτησης και εφαρμογής της οδηγίας BRRD Bank Recovery and Resolution Directiv διαπιστώνεται δυστυχώς είτε άγνοια, είτε προχειρότητα στην ανάλυση των παραμέτρων ανακεφαλαιοποίησης.
Η νέα οδηγία – νόμος δεν κομίζει κάτι
καινούργιο ως προς τους κινδύνους των μετόχων ή καταθετών καθώς οι παράμετροι αυτοί εμπεριέχονται στους νόμους για την ανακεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.(ΤΧΣ)
Ειδικά ως προς το σκέλος των μετόχων είναι 100% ταυτόσημη η οδηγία BRRD με την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.(ΤΧΣ)
Η οδηγία BRRD εξειδικεύει τις παραμέτρους και προσδιορίζει ότι είναι εξασφαλισμένες οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ.
Ούτως ή άλλως όμως και η εθνική νομοθεσία εξασφάλιζε τις καταθέσεις κάτω των 100 χιλ ευρώ και δεν διασφάλιζε τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.
Ο καταλύτης δεν είναι λοιπόν η οδηγία BRRD αλλά αν επαρκούν τα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η οδηγία BRRD ισχύει για όλες τις χώρες της ευρωζώνης και προφανώς αν πληγούν οι καταθέσεις στην Ελλάδα, θα δημιουργήσουν ένα αυτοτροφοδοτούμενο πανευρωπαϊκό κύμα ανησυχίας για τις καταθέσεις και αυτό η Ευρώπη δεν το θέλει.
Στον νέο νόμο που θεσπίζεται για την εξυγίανση των τραπεζών με βάση την οδηγία ανάκαμψη και αναδιάρθρωση των τραπεζών ο ρόλος της αρχής εξυγίανσης που θα αναλάβει την αναδιάρθρωση είναι καίριος.
Η αρχή εξυγίανσης παρεμβαίνει όταν μια τράπεζα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας.
Όταν οι ιδιώτες επενδυτές δεν καλύψουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης.

Με βάση τις αρχές εξυγίανσης
Οι μέτοχοι της τράπεζας που μπαίνει σε καθεστώς εξυγίανσης υφίστανται πρώτοι τις ζημίες.
Οι πιστωτές υφίστανται ζημίες μετά τους μετόχους.
Η διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο αντικαθίσταται, ωστόσο υπάρχουν πιθανότητες παραμονής αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την αρχή εξυγίανσης.
Λαμβάνεται μέριμνα ώστε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να είναι υπόλογα αν φέρουν αστική ή ποινική ευθύνη.
Οι εγγυημένες καταθέσεις προστατεύονται πλήρως.
Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να διορίσει ειδικό διαχειριστή προς αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου.
Η αρχή εξυγίανσης πρέπει να προβεί σε αποτίμηση του ισολογισμού μιας τράπεζας.
Στα μέτρα εξυγίανσης περιλαμβάνονται εντολή μεταβίβασης, σύσταση μεταβατικού ιδρύματος, διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων, αναδιάρθρωση παθητικού.
Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να μεταβιβάζει μετοχές της υπό εξυγίανσης τράπεζας αλλά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
Η αρχή εξυγίανσης έχει την δυνατότητα να μεταβιβάζει σε μεταβατικά ιδρύματα μετοχές και περιουσιακά στοιχεία.
Όταν οι μέτοχοι έχουν συνεισφέρει στην απορρόφηση των ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση με ποσό που αντιστοιχεί στο 8% των συνολικών υποχρεώσεων τότε η αρχή εξυγίανσης μπορεί να αποφασίσει να εξαιρέσει συνολικά ή εν μέρει μια επιλέξιμη υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων της τράπεζας.
Το Ταμείο εξυγίανσης – πέραν από την αρχή θα υπάρχει και Ταμείο εξυγίανσης- μπορεί να προβεί σε εισφορά μεταξύ των άλλων αν η τράπεζα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού με αξία μικρότερη των 900 δισεκ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.
Προφανώς καμία τράπεζα στην Ελλάδα δεν έχει τέτοιας κλίμακας ενεργητικό αφού συνολικά οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν 350 δισεκ. ενεργητικό.
Κατά την εφαρμογή αναδιάρθρωσης παθητικού η αρχή εξυγίανσης ακυρώνει τις υφιστάμενες μετοχές ενώ η τράπεζα προς εξυγίανση έχει θετική καθαρή θέση απομειώνουν το ποσοστό συμμετοχής dilution των υφιστάμενων μετόχων.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι ο νέος νόμος για το resolution  δεν διαφέρει δραματικά από τους υφιστάμενους ελληνικούς νόμους όπως ορίζονται για το καθεστώς εξυγίανσης μιας τράπεζας.

(Πρώτη Ενημέρωση: Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8:16)

www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου