Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Όλα όσα πρέπει αναλυτικά να δηλώσουμε στο Ε1


Λόγω του νέου και αυστηρότερου συστήματος τεκμηρίων, το Ε1 θα αποτελεί μια μοναδική ακτινογραφία για το πώς αποκτήσαμε αλλά και πως δικαιολογούμε μέχρι και το τελευταίο μας ευρώ.

Στην φορολογική δήλωση που θα υποβάλουμε εφέτος (με μεγάλη καθυστέρηση, λόγω τεχνικών προβλημάτων που ήδη έχουν εμφανιστεί) ως ετήσιες δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, που προσδιορίζουν με
τεκμαρτό τρόπο το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών της οικογενείας του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:

α) Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ ή ΑΕ) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας.

γ) Αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς, δηλαδή μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, εντόκων γραμματίων και ομολόγων.

δ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό αυτό. Δηλαδή ακόμη κι αν η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από το τίμημα αγοράς που αναγράφεται στο συμβόλαιο, ως τεκμήριο προσδιορισμού του εισοδήματος θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

ε) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, δηλαδή προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

στ) Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά 70% με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ομοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

ζ) Αποπληρωμή δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Θα εξακολουθεί δηλαδή να θεωρείται τεκμήριο εισοδήματος το σύνολο των χρημάτων που δαπάνησε ο φορολογούμενος εντός του προηγούμενου έτους για να εξοφλήσει τοκοχρεωλυτικές δόσεις στεγαστικών, καταναλωτικών ή προσωπικών δανείων που έλαβε από τις τράπεζες, καθώς επίσης και για την αποπληρωμή των δόσεων των πιστωτικών του καρτών. Στο συνολικό ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των κανονικών τόκων και των τυχών τόκων υπερημερίας.

Ολα τα παραπάνω ποσά δαπανών θα αθροίζονται μαζί με τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τις πισίνες και τα σκάφη των φορολογουμένων, προκειμένου να προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους.

 Σε κάθε περίπτωση που το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα θα προκύπτει μεγαλύτερο του δηλωθέντος, ο συνολικός φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται επί του τεκμαρτού κι όχι επί του δηλωθέντος ποσού, με συνέπεια ο φορολογούμενος να επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο.
Ωστόσο, εάν ο φορολογούμενος έχει μεριμνήσει να καλύψει την προκύπτουσα διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος με το να έχει αναγράψει σε συγκεκριμένους κωδικούς της φορολογικής του δήλωσης άλλα ποσά εισοδημάτων ή εσόδων νομίμως αποκτηθέντων το 2014 ή σε προηγούμενα έτη, τότε ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση το δηλωθέν και όχι το τεκμαρτό εισόδημα.

απο το  imoney.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου