Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Ἡ Ἁγία Σοφία ποὺ τὴν θέλουν γιὰ τζαμὶ ἔχει πραγματικὴ Ὀρθόδοξη γιορτή τὴν Μεσοπεντηκοστή!


Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Χρόνια πολλὰ σὲ αὐτοὺς ποὺ προτίθενται νὰ ἑορτάσουν πραγματικά.  
Γιὰ ποιοὺς ἄραγε ξεκίνησε ἡ ἀντίστροφη μέτρηση; 

Πρόβες πολέμου στὴν γειτονιά μας. 
Ἄμεση ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς Ρωσίας στὶς
τουρκοαμερικανικὲς προκλήσεις στὴν Μαύρη Θάλασσα. 
Ἀπὸ ἐχθὲς τὸ βράδυ μὲ ξαφνικὴ ἐντολή, ὁ ἰσχυρότατος Ρωσικὸς στόλος στὴν Μαύρη Θάλασσα ἔχει τεθεῖ σὲ πολεμικὴ ἑτοιμότητα, ἀκόμα καὶ οἱ πλωτοὶ ἐκτοξευτὲς τηλεκατευθυνόμενων πυραύλων μεγάλης ἐμβέλειας.  (olympiada, Μαΐου 13, 2014)

Στέλνουν καὶ οἱ γείτονες στὴν "πασαρέλα" τῆς Μαύρης Θάλασσας πολεμικὸ πλοῖο;  
Μετὰ τὰ δύσκολα ποὺ θὰ βροῦνε ἐκεῖ το ἑπόμενο σχέδιο θὰ εἶναι τὸ παράνομο κλείσιμο τῶν ΣΤΕΝΩΝ μὲ τὰ ἀντίστοιχα παζάρια καὶ ἀνταλλάγματα; Ποιὸς ἔχει τὰ κόλλυβα ἕτοιμα στὸ ζωνάρι του; 
Αἰωνία σου ἡ μνήμη ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΕ ποὺ μᾶς τὰ εἶπες ὅλα!
 Καὶ τότε μὲ τί ὄρεξη θὰ γιορτάσουν τὸ "φεστιβάλ" τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί; 
 Τὸ γνωρίζουν οἱ Τοῦρκοι, τὸ ξέρει καὶ ἡ  "ἀντιπνευματικὴ ἐλίτ" τῆς....

παγκοσμιοποίησης ὅτι ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ἔχει δικιά της ταυτότητα - Ἑορτή. 
Ἃς φρεσκάρουμε ὅμως  τὰ  κουρασμένα μυαλά μας γιὰ νὰ δοῦμε τί θέλουν ἱστορικὰ νὰ μᾶς ἁρπάξουνε ο "βιαστὲς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπότητας". 
Τὴν Τετάρτη μετὰ τὴν Κυριακή το Παραλύτου πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μας μία μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτή, τὴν ἑορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.  
Τὰ βυζαντινὰ χρόνια, ἡ ἑορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἦταν ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ συνέτρεχαν κατ’ αὐτὴ στὸν μεγάλο ναὸ πλήθη λαοῦ,  δηλ. στὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.
Δὲν ἔχει κανεὶς παρὰ νὰ ἀνοίξει τὴν Ἔκθεση τῆς Βασιλείου Τάξεως (Κεφ. 26) τοῦ Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου γιὰ νὰ δεῖ τὸ ἐπίσημο τυπικό το ἑορτασμοῦ, ὅπως ἐτελεῖτο μέχρι τὴν Μεσοπεντηκοστὴ τοῦ ἔτους 903 μ.Χ. στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Μωκίου στὴν Κωνσταντινούπολη, μέχρι δηλαδὴ τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε ἡ ἀπόπειρα κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα ΣΤ' τοῦ Σοφοῦ (11 Μαΐου 903 μ.Χ.).
Ἐκεῖ ὑπάρχει μία λεπτομερὴς περιγραφὴ τοῦ λαμπροῦ πανηγυρισμοῦ, ποὺ καταλαμβάνει ὁλόκληρες σελίδες καὶ καθορίζει μὲ τὴν γνωστὴ παράξενη βυζαντινὴ ὁρολογία, πὼς ὁ αὐτοκράτωρ τὸ πρωὶ τῆς ἑορτῆς μὲ τὰ ἐπίσημα βασιλικά του ἐνδύματα καὶ τὴν συνοδεία του ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸ ἱερὸ παλάτι γιὰ νὰ μεταβεῖ στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Μωκίου, ὅπου θὰ ἐτελεῖτο ἡ θεία λειτουργία.
Σὲ λίγο ἔφθανε ἡ λιτανεία μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν πατριάρχη, καὶ βασιλεὺς καὶ πατριάρχης εἰσήρχοντο ἐπισήμως στὸν ναό.  
Ἡ θεία λειτουργία ἐτελεῖτο μὲ τὴν συνήθη στὶς μεγάλες ἑορτὲς βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια. 
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν ὁ αὐτοκράτωρ παρέθετε πρόγευμα, στὸ ὁποῖο ἔπαιρνε μέρος καὶ ὁ πατριάρχης.
Καὶ πάλι ὁ βασιλεὺς ὑπὸ τὶς ἐπευφημίες τοῦ πλήθους «Εἰς πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς χρόνους ὁ Θεὸς ἀγάγει τὴν βασιλείαν ὑμῶν» καὶ μὲ πολλοὺς ἐνδιαμέσους σταθμοὺς ἐπέστρεφε στὸ ἱερὸ παλάτι. 
Χωρὶς δηλαδὴ νὰ ἔχη δικό της θέμα ἡ ἡμέρα (ἑορτὴ) αὐτή, συνδυάζει τὰ θέματα, τοῦ Πάσχα φ΄ ἑνὸς καὶ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φ΄ ἑτέρου, καὶ «προφαίνει» τὴν δόξαν τῆς ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ποὺ θὰ ἑορτασθῆ μετὰ ἀπὸ 15 ἡμέρες. 
Ἀκριβῶς δὲ αὐτὸ τὸ ΜΕΣΟΝ τῶν δύο μεγάλων ἑορτῶν ἔφερνε στὸ νοῦ καὶ ἕνα ἐπίθετο το Κυρίου, τὸ «Μεσσίας». Μεσσίας στὰ ἑλληνικὰ μεταφράζεται Χριστός. 
Ἀλλὰ ἠχητικὰ θυμίζει τὸ ΜΕΣΟΝ.
Ἔτσι καὶ στὰ τροπάρια καὶ στὸ συναξάριο τς ἡμέρας, ἡ παρετυμολογία αὐτὴ γίνεται ἀφορμὴ νὰ παρουσιασθῆ ὁ Χριστὸς σὰν Μεσσίας – μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, «μεσίτης καὶ διαλλάκτης ἠμῶν καὶ τοῦ αἰωνίου αὐτοῦ Πατρός». «Διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὴν παροῦσαν ἑορτὴν ἑορτάζοντες καὶ Μεσοπεντηκοστὴν ὀνομάζοντες, τὸν Μεσσίαν τὲ ἀνυμνοῦμεν Χριστόν», σημειώνει ὁ Νικηφόρος Ξανθόπουλος στὸ συναξάριο. 
Σ αὐτὸ βοήθησε καὶ ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ ἐξελέγη γιὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ (Ἰω. 7, 14-30). Μεσούσης τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Πάσχα, ὁ Χριστὸς ἀνεβαίνει στὸ ἱερὸ καὶ διδάσκει. 
Ἡ διδασκαλία Του προκαλεῖ τὸν θαυμασμό, ἀλλὰ καὶ ζωηρὰ ἀντιδικία μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν διδασκάλων.
Ἐκεῖνος ποὺ διδάσκει στὸν ναό, στὸ μέσον τν διδασκάλων τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, στὸ μέσον τς ἑορτῆς, εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ Χριστός, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ.  
 Αὐτὸς ποὺ ἀποδοκιμάζεται ἀπὸ τοὺς δῆθεν σοφούς το λαοῦ Του, εἶναι Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ. ὀρθόδοξος συναξαριστὴς
Νὰ γιατί γιορτάζει ἡ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ γιατί ἀνοικοδομήθηκε γιὰ νὰ τιμήσει ΤΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ δηλ, τὸν Χριστὸ, τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. 
Ὅπως λέει τὸ εὐαγγελικὸ "Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον, αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰώνας".
Ἃς ἀνοίξουμε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς.  
Ἑορτάζουμε Μεσο-Πεντηκοστὴ  καὶ  ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ βρίσκεται σήμερα ἐν τῷ ΜΕΣΩ τῶν "διδασκάλων τῆς παγκοσμιοποίησης".
 Ἐπικαλούμαστε τὸν ἴδιο τὸν ΚΥΡΙΟ ἐν τῷ ΜΕΣΩ συνταρακτικῶν ἀποκαλύψεων καὶ γεγονότων ποὺ συμβαίνουν στὶς μέρες μας  καὶ στὸν πλανήτη .
Καὶ Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ δηλ. ὁ  Ἑορτάζων Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως βρίσκεται σήμερα στὸ ΜΕΣΟ τοῦ παγκόσμιου ἐνδιαφέροντος λόγω τῆς βεβήλωσης ποὺ προτίθενται νὰ πραγματώσουν οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι καὶ μάλιστα ἐν τῷ ΜΕΣΩ γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ΤΗΣ καὶ αὐτῆς τῆς γειτονικῆς το Βοσπόρου.
Τὰ συμπεράσματα δικά σας…

απο το orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου