Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Φεντεραλιστής σέ λάθος ἐποχή-Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων

-Τι ειναι ο Φεντεραλισμός

Ὁ κ. Θεόδωρος Πάγκαλος διαθέτει παιδεία καί πολιτική ἐμπειρία. Ὅμως δέν μπορῶ νά καταλάβω πότε κάνει δηλώσεις γιά νά πεῖ κάτι οὐσιαστικό καί πότε ἁπλῶς λέει κάτι δημοσίως γιά νά προκαλέσει ἐντυπώσεις. Ἡ πρόσφατη δήλωσή του σέ γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο ὅτι εἶναι ὑπέρ τῆς καταργήσεως τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί ὑπέρ μίας πλήρως Ὁμοσπονδιακῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ προβλημάτισε. Διότι εἶναι γνωστό στούς παροικοῦντες τήν εὐρωπαϊκή Ἱερουσαλήμ ὅτι ὁ Φεντεραλισμός ἀπέθανε καί ἐπιβιώνει ἐπιτυχῶς τό ἐθνικό κράτος. Ἡ διαφορά ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1980 μέχρι σήμερα εἶναι ὅτι ἑνοποιήθηκαν οἱ δύο Γερμανίες καί σήμερα τό Βερολίνο μέ τόν ὄγκο του, τήν οἰκονομική του δύναμη καί τή σχετική ἀλαζονεία τοῦ ἀξιοποιεῖ τήν τούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς γιά νά ἐπιβάλει μία μορφή ἤπιας ἡγεμονίας. Ἄν αὐτό τό ἀποδέχεται ὁ κ. Πάγκαλος ἄς τό πεῖ ξεκάθαρα. Ἄν. ὅμως, ἐρωτοτροπεῖ μέ ἰδέες καί ὁράματα οὐτοπιστικά καλό θά ἦταν νά τόν καλέσουμε νά προσγειωθεῖ. Καλό καί γιά ἐκεῖνον καί γιά τήν πορεία τοῦ ἔθνους μας.
Ὁ Φεντεραλισμός ξεκίνησε ὡς μία ἀκραία ἐκδοχή τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνοποιήσεως. Προτείνει τήν κατάργηση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν ἤ τήν ἐλαχιστοποίηση τῆς κυριαρχίας τους ὥστε ἡ Ἑλλάδα, ἡ Γαλλία κ.λπ. νά καταστοῦν Νομαρχίες μίας ὑπερκυβέρνησης τῶν Βρυξελλῶν. Σήμερα αὐτά εἶναι ξεπερασμένα καί...
γενικότερα οἱ ὑπερεθνικοί θεσμοί διέρχονται κρίση. Ἡ κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ, τῆς Γιουγκοσλαβίας καί ἄλλων πολυεθνικῶν μορφωμάτων ἀπέδειξε ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ Ἔθνους καί ἡ ἀξία τοῦ Ἐθνικοῦ κράτους παραμένουν σταθερά ἐρείσματα τοῦ νέου διεθνοῦς συστήματος. Οὐδείς εὐρωπαϊκός λαός θέλει νά χάσει πλήρως τήν ἐθνική του κυριαρχία καί τήν ἐθνική του ταυτότητα. Ὅποιος προτείνει κάτι τέτοιο μᾶλλον ζεῖ σέ λάθος ἐποχή ἤ λαμβάνει λανθασμένα μηνύματα.
Ἡ Εὔρ. Ἕνωση εἶναι χῶρος συνεχῶν ἀγώνων εἰρηνικῶν καί τόπος διαπραγματεύσεων. Κάθε λαός, κάθε ἔθνος, κάθε κράτος προσπαθεῖ νά κερδίσει ὅσα περισσότερα μπορεῖ. Ἔχουμε φυσικά παραχωρήσει ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας ὅσον ἀφορᾶ τά νομισματικά, ἐμπορικά καί οἰκονομικά θέματα. Δέν ἔχουμε, ὅμως, παραχωρήσει ὁλόκληρη τήν ἐθνική μας κυριαρχία. Ἡ Εὔρ. Ἕνωση ἔχει πλέον συνειδητοποιήσει ὅτι θά ἔχει μέλλον μόνον ὡς μία χαλαρή Σύν-ὁμοσπονδία ἐθνικῶν κρατῶν μέ σεβασμό στήν ἐθνική ταυτότητα κάθε λαοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἐνῶ στά πρῶτα κείμενα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης ὑπῆρχε ἀναφορά στόν Ὕμνο τῆς Ἑνώσεως, στό νεώτερο κείμενο πού ἰσχύει σήμερα, δηλαδή στή Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας, αὐτή ἡ διάταξη ἀπαλείφθηκε. Προφανῶς διότι κάθε λαός εἶναι ὑπερήφανος γιά τόν δικό του Ἐθνικό Ὕμνο. Γιά νά δοῦμε δέ τήν προσπάθεια τῶν ἐθνικῶν κρατῶν νά διαφυλάξουν καίριους τομεῖς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί πολιτιστικῆς ταυτότητας ἄς θυμηθοῦμε δύο ἐνδεικτικά γεγονότα τῶν τελευταίων ἐτῶν:

Ά) Στίς 210.2009 οἱ Ἰρλανδοί ἐπικύρωσαν μέ δημοψήφισμα τήν προαναφερθεῖσα Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας, τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Εὔρ. Ἑνώσεως. Εἶχαν, .ὅμως, κατορθώσει μετά τό ΟΧΙ τούς στό δημοψήφισμα τοῦ 2008 νά κερδίσουν τρεῖς δεσμεύσεις ἀπό τήν ἡγεσία καί τά ὄργανα τῆς Εὔρ. Ἑνώσεως. Πρῶτον ὅτι δέν θά τούς πιέσει κανείς νά νομιμοποιήσουν τίς ἀμβλώσεις καί τή συμβίωση τῶν ὁμοφυλοφίλων. Δεύτερον ὅτι δέν πρόκειται νά ἐνταχθοῦν σέ κάποιο μελλοντικό Εὐρωπαϊκό Στρατό. Καί τρίτον ὅτι δέν θά ὑποχρεωθοῦν νά αὐξήσουν τή φορολογία. Δηλαδή ἕνας ὀλιγάριθμος λαός 4 ἑκατομμυρίων ἐπέτυχαν ἀπό τά 26 κράτη νά γίνει σεβαστό ἕνα σημαντικό κομμάτι ἀπό τόν πυρήνα τῆς ἐθνικῆς τους κυριαρχίας.


Β) Στίς 30.6.2009 τό Ὁμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο τῆς Γερμανίας ἐξέδωσε τήν ἀπόφασή του ὡς πρός τό ἐρώτημα ἄν εἶναι συμβατή ἡ Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας μέ τό Γερμανικό Σύνταγμα. Τό Δικαστήριο ἀπεφάνθη ὅτι ναί, μέν, ἀλλά.... Καί τό ἀλλά σημαίνει πολλά. Ἡ Γερμανία θά διατηρεῖ τήν ἐθνική της κυριαρχία καί τό δικαίωμα νά ἀποφασίζει χωρίς παρεμβάσεις τῆς Εὔρ. Ἑνώσεως σέ ὁρισμένους τομεῖς καί συγκεκριμένα γιά τόν Στρατό, τήν Ἀστυνομία, τή φορολογία, τήν παιδεία, τόν ἔλεγχο τῶν ΜΜΕ καί τίς σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας. Πάλι βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι οἱ λαοί προσπαθοῦν νά διαφυλάξουν τήν ἐθνική τους κυριαρχία σέ τομεῖς πού ἅπτονται τῶν ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν τους εὐαισθησιῶν.

Ἡ ἰδιαίτερη δυσκολία γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ οἰκονομική μας κατάσταση καί ἡ ἐξάρτησή μας ἀπό τίς προθέσεις τῶν δανειστῶν μας. Ὅμως ἀκόμη καί σέ αὐτή τήν κατάσταση δικαιούμαστε καί ὑποχρεούμαστε νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν ἀξιοπρέπειά μας καί τή διαφύλαξη σημαντικοῦ μέρους τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Οἱ ξένοι βρίσκουν καί κάνουν. Ἄν οἱ ἡγεσίες μας τούς δίνουν τήν εἰκόνα τῆς διαρκοῦς ὑποχώρησης καί παραχώρησης τότε θά μᾶς ζητοῦν ὅλο καί περισσότερα. Ἀντιθέτως ἄν οἱ κυβερνῶντες τόν τόπο μᾶς στέκονται σθεναροί, ὑπερήφανοι καί ξέρουν νά λένε ΟΧΙ ὅταν χρειάζεται τότε καί οἱ δανειστές θά παύσουν νά εἶναι θρασεῖς. Σέ ὅλα τά πεδία τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἡ ὑποχωρητικότητα καί τά συμπλέγματα μειονεξίας ἀποθρασύνουν τήν ἄλλη πλευρά.
Ὁ Φεντεραλισμός τοῦ κ. Πάγκαλου, λοιπόν, εἶναι σεβαστός ὡς ἄποψη, εἶναι ὅμως τελείως ξεπερασμένος. Θά προσέθετα δέ εἶναι καί βλαπτικός γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα. Παρά τίς προσπάθειες τῶν πάσης φύσεως διεθνιστῶν (μαρξιστῶν, νεοφιλελευθέρων, πολυπολιτισμικῶν κ.α) τά ἔθνη καί τά ἐθνικά κράτη ζοῦν καί βασιλεύουν. ΤΙ θά γίνει μετά ἀπό 20 χρόνια δέν γνωρίζω. Πάντως σήμερα εἶναι ἀνάγκη ὅλοι μας νά προστατεύσουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν ἐθνική μας κυριαρχία.

ακτίνες
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Φεντεραλιστής σέ λάθος ἐποχή”

Δήλωση Γιάννου Γραμματίδη για το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής της CocaCola-3E


Σε δήλωση προχώρησε ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννος Γραμματίδης αναφορικά με το κλείσιμο δύο εργοστασίων της CocaCola-3E σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Λυπούμαστε για την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη που αποδεικνύει ότι το Ελληνικό Κράτος παραμένει σταθερά εχθρικό στην επιχειρηματικότητα. Το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής της CC3E σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα αποτελεί πλήγμα για την εικόνα της χώρας στην διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, επιβαρύνει τα ποσοστά ανεργίας και αποθαρρύνει κάθε νέα επένδυση.

Αυτήν την ύστατη ώρα προτείνουμε βασικό συντελεστή ΦΠΑ 19% (αντί του 23% που ισχύει σήμερα), εξαιρουμένων των συντελεστών του ΦΠΑ για τουρισμό και τρόφιμα που θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν.

Παράλληλα προτείνουμε φορολογικό συντελεστή 15% για κάθε μορφή επιχείρησης στη Ελλάδα ώστε να αντιμετωπίσουμε τον φορολογικό ανταγωνισμό άλλων χωρών στη ΝΑ Ευρώπη και στην ΝΑ Μεσόγειο. Σε συνδυασμό με ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο και με νομοθεσία που θα προστατεύει και θα διευκολύνει τις επενδύσεις.

Αν βεβαίως θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε επιτέλους έμπρακτα ένα κράτος φιλικό προς την επιχειρηματικότητα ώστε να μπορέσουμε να τη συγκρατήσουμε μέσα στην Ελλάδα.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Δήλωση Γιάννου Γραμματίδη για το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής της CocaCola-3E”

Το παιδί, το παγωτό και η σεβριτόρα


Τον καιρό που τα παγωτά ήταν πιο φθηνά από ό,τι σήμερα, ένα παιδάκι δέκα ετών μπήκε στο ζαχαροπλαστείο και κάθισε σ΄ ένα τραπέζι. Η σερβιτόρα τον σέρβιρε μ΄ ένα ποτήρι νερό.

«Πόσο κάνει ένα παγωτό σοκολάτα και με αμύγδαλα από πάνω;» τη ρώτησε το παιδί.
«Εξήντα δραχμές» απάντησε εκείνη.
Το παιδί έβγαλε από την τσέπη μία χούφτα νομίσματα και άρχισε να μετράει.
«Και πόσο κάνει χωρίς αμύγδαλα;» ρώτησε πάλι σχεδόν ντροπιασμένος.
Άλλοι πελάτες περίμεναν να δώσουν παραγγελία και η κοπέλα άρχισε να χάνει την υπομονή της.
«Σαράντα πέντε δραχμές», του είπε κάπως απότομα. Το παιδί άρχισε να μετράει πάλι τα νομίσματα και είπε αποφασιστικά.
«Θέλω ένα παγωτό σοκολάτα χωρίς αμύγδαλα από πάνω».
Η σερβιτόρα του έφερε τη παραγγελία μαζί με την απόδειξη και έφυγε.
Το παιδί έφαγε το παγωτό, πλήρωσε στο ταμείο και έφυγε.
Όταν η σερβιτόρα ήρθε να μαζέψει κόμπιασε και τα μάτια της δάκρυσαν.
Εκεί δίπλα από το άδειο πιατάκι και το ποτήρι με το νερό βρισκόταν, όμορφα τακτοποιημένα, νομίσματα αξίας δεκαπέντε δραχμών. Ήταν το φιλοδώρημα της.

Ας μην βιαζόμαστε να κρίνουμε κάποιον.

πηγη:radiolydia.com
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Το παιδί, το παγωτό και η σεβριτόρα”

Βρετανική οικονομία: Η σκληρή πραγματικότητα…


Οι Βρετανοί ηγέτες ήταν πάντοτε από ευρωσκεπτικιστές μέχρι «ολίγον» κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλώ δε μάλλον κατά της Ευρωζώνης. Για αυτό και απείχαν από την ένταξη σε αυτήν. Κάθε φορά που η ΕΕ ή το Ευρώ αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, πάντοτε το μετέτρεπαν ως επιχείρημα για την «σοφότητά» τους να έχουν μια a la carte στάση στα της ΕΕ.

Αν και η βρετανική πολιτική είναι ευέλικτη σε γενικές γραμμές, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το προφίλ της «μεγάλης δύναμης», εντούτοις
δείχνει ότι κάποια πράγματα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Κι ένα από αυτά είναι το… «ευτυχώς δεν είμαστε μέλη του Ευρώ».

Η απάντηση στην παραπάνω θέση είναι «δυστυχώς η Βρετανία είναι μια οικονομία που δεν παράγει σχεδόν τίποτα και δυστυχώς σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι… δυστύχημα να θεωρεί κάποιος ότι μπορεί να ξεφύγει από τους ¨βίαιους¨ κύκλους της οικονομίας».

Και για να είμαστε πιο ακριβείς. Η κατ’ εξοχήν βάση τις βρετανικής οικονομίας είναι το City του Λονδίνου. Δηλαδή, οι υπηρεσίες, κυρίως χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές. Ένα άλλο σημαντικό μέρος της οικονομίας είναι η αμυντική βιομηχανία, υπό αρκετές προϋποθέσεις, αν αναλογιστεί κανείς ότι μεγάλα βρετανικά αμυντικά συμβόλαια τα κερδίζουν πλέον οι ξένες βιομηχανίες. Όσον αφορά δε, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν μπορεί να εκθειάζει την παραμονή του εκτός του Ευρώ, όταν οι οικονομίες είναι παγκοσμιοποιημένες, όταν η ίδια η Βρετανία εξαρτάται από τις άλλες μεγάλες οικονομίες για να πουλήσει τις υπηρεσίες της.

Υπό αυτήν την έννοια τα λόγια του Ντέιβιντ Κάμερον ότι, «όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα πρέπει να πας να τον βοηθήσεις» είναι μάλλον λογικά, ίσως και σοφά για όσους είναι πολέμιοι του Ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας, η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2011, λόγω της μείωσης των επενδύσεων από την πλευρά των εταιρειών κατά 5,6%. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μειώθηκε κατά 0,2%, όπως ανέφερε το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Βρετανίας.

Αν και η ιδιωτική κατανάλωση είχε αυξηθεί κατά 0,5% έπειτα από 1,5 χρόνο, αλλά η αύξηση της ανεργίας στο 8,4% και οι αυξητικές της τάσεις, η πίεση στα εισοδήματα των ιδιωτών και οι μεγάλες περικοπές στο δημόσιο τομέα κατά 150 δις. στερλίνες με ταυτόχρονη μείωση 700.000 θέσεων μέχρι το 2017, κάθε άλλο παρά ευνοϊκά σημάδια δείχνουν για το άμεσο μέλλον.

Έτσι, η ανάπτυξη «φλερτάρει» με τα μηδενικά επίπεδα και η Βρετανία δείχνει να εξαρτάται από τη «φωτιά» στο «φλεγόμενο σπίτι του γείτονα»…

ΠΗΓΗ:defence-point.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Βρετανική οικονομία: Η σκληρή πραγματικότητα…”

Ετοιμάζεται χτύπημα κατά του Άσαντ


Η συνεχιζόμενη αιματηρή καταστολή των αντιφρονούντων στη Συρία από το καθεστώς της Δαμασκού στενεύει τα περιθώρια αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας και η ανάληψη μιας επίθεσης εναντίον του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ φαίνεται πιθανή περισσότερο από ποτέ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, σχολιάζοντας τη διεθνή διάσκεψη για τη Συρία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Τύνιδα, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα συζήτησε όλες τις πιθανές δράσεις για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης βίας στη γειτονική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής επέμβασης.

Ολοκληρώνοντας τις συνομιλίες μετά την πρώτη συνάντηση των Φίλων της Συρίας στην Τυνησία, ο Νταβούτογλου, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Zaman» δήλωσε ότι η Τουρκία θα λάβει μέρος σε διεθνείς πρωτοβουλίες εναντίον του συριακού καθεστώτος προσθέτοντας ότι «όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής παρέμβασης, έχουν συζητηθεί από πολλές χώρες ως λύση για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Συρία».

Ο Νταβούτογλου επισήμανε ότι «ακόμα κι αν η Τουρκία δεν θέλει να δει τη Συρία σε μια κατάσταση παρόμοια με τον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης (μετά την επέμβαση του ΝΑΤΟ το 2011), η προσεχής περίοδος στη Συρία θέτει πολλούς κινδύνους για την περιοχή και κατέστησε σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις οποίες αποφάσεις ληφθούν από τη διεθνή κοινότητα. Η απόφαση της Ρωσίας και της Κίνας να ασκήσουν βέτο σε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που καλούσε τον πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Ασαντ να συνετιστεί, εξόργισε τη διεθνή κοινότητα.

Ο Νταβούτογλου υπογράμμισε επίσης ότι η Τουρκία έχει αρχίσει να εκφράζει κατά την τελευταία δεκαετία έντονα τις απόψεις της σχετικά με διπλωματικά ζητήματα. Η Τουρκία έχει αρχίσει να βάζει το διπλωματικό κύρος της στη διεθνή σκηνή και θα έχει λόγο σε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της Σομαλία και της Συρίας.

Η κυβέρνηση της Άγκυρας έχει ένα επιπλέον λόγο ανησυχίας που οφείλεται στην εμπλοκή της Αλ Κάιντα στη Συρία που σύμφωνα με το The Journal of Turkey Weekly προσπαθεί να γίνει πιο ενεργή, προκαλώντας φόβους, ότι μπορεί να υποδαυλίσει θρησκευτική βία και να αποσταθεροποιήσει την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Ο Sedat Laciner αναλυτής σε θέματα τρομοκρατίας και ακαδημαϊκός του Canakkale Onsekiz Mart University εκτιμάει ότι η Τουρκία έχει γίνει ένα ιδεολογικός εχθρός των τρομοκρατών. Παράλληλα επισήμανε ότι χωρίς την υποστήριξη της Τουρκίας, της Δύσης και του Αραβικού Συνδέσμου δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχή λύση στο θέμα της Συρίας.

πηγη:kotsarikos.com
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Ετοιμάζεται χτύπημα κατά του Άσαντ”

Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μείωσης λειτουργικού κόστους


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), οργανώνει ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνολογίες για τη Μείωση του Λειτουργικού Κόστους της Επιχείρησής σας», (Cross Border Implementation of innovative cost cutting technologies – CROSS-INNO-CUT), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00 στο Ξενοδοχείο Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη) και αφορά στην παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε επιχειρήσεις.

Οι τεχνολογίες αυτές θα εφαρμοστούν ΔΩΡΕΑΝ σε μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής κατά τη διάρκεια της ημερίδας.

Η παροχή των ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά οποιαδήποτε μεταποιητική επιχείρηση δηλώσει έγκαιρα το ενδιαφέρον της στις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ (Υπεύθυνος κ. Κ. Στυλιαράς, Τηλ. 2310 539817 εσωτ.202, Fax 2310 541933, Email: (k.styliaras@sbbe.gr). Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Επιλέξιμοι νομοί εγκατάστασης επιχειρήσεων είναι: η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες.

Μέσω του έργου CROSS-INNO-CUT θα εφαρμοστούν καινοτόμες τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι οποίες αναπτύχθηκαν από την ερευνητική μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης URENIO. Η υλοποίηση της εφαρμογής των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών θα γίνει στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση σε τρία στάδια:

καταρχήν θα εντοπιστούν δραστηριότητες που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας σε εκατό (100) επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής, μέσω επισκέψεων που θα πραγματοποιήσουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Οι εκατό αυτές επιχειρήσεις θα είναι οι εκατό πρώτες που θα δηλώσουν συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Στη συνέχεια, θα επιλεχθούν τριάντα από τις εκατό προηγούμενες επιχειρήσεις, στις οποίες θα αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο εργασίας για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, το οποίο και θα τους παραδοθεί.
Στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης θα επιλεχθούν δέκα επιχειρήσεις στις οποίες θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο πλάνο εργασίας με τη βοήθεια experts.

Το έργο “Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies (CROSS- INNO-CUT)” συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.

πηγη:presscode.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μείωσης λειτουργικού κόστους”

Ο άνθρωπος που έσωσε το πλανήτη από τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο!Δείτε ποιος είναι


Ο κύριος της φωτογραφίας είναι απόστρατος Ρώσος αξιωματικός και κρατά στα χέρια του ένα βραβείο για την προσφορά του στην ανθρωπότητα,όμοιο μ΄ αυτά που έχουν κατά καιρούς παραλάβει ο Νέλσον Μαντέλα,ο Κόφι Ανάν και ο Δαλάϊ Λάμα! Ποιος είναι ο κύριος θα πείτε;

Αντισυνταγματάρχης Στάνισλαβ Πετρόφ και το κατόρθωμά του; Έσωσε το κόσμο από πυρηνικό πόλεμο το 1983!!!

Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 1983.Ο Πετρόφ είχε υπηρεσία σε κρίσιμη θέση που είχε να κάνει με την αντιπυραυλική προστασία της Μόσχας.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η σειρήνα άρχισε να ουρλιάζει και πέντε κόκκινα προειδοποιητικά στίγματα γέμισαν την οθόνη του υπολογιστή του ! Σύμφωνα μ΄ αυτά που έβλεπε οι ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης!

Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν στη κορυφωσή του.Μόλις ένα μήνα πριν η ΕΣΣΔ είχε καταρρίψει το κορεατικό επιβατηγό αεροσκάφος και στις ΗΠΑ και ο Ρέϊγκαν χαρακτήριζε τη Σοβιετική Ένωση ως “Αυτοκρατορία του Κακού”.

Ο Πετρόφ είχε τις διαταγές του.Έπρεπε να ενημερώσει τους ανωτέρους του.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ήταν νέο, και ο Πετρόφ δεν το εμπιστευότανε. Επίσης εκτίμησε ότι ήταν απίθανο η Αμερική, η οποία είχε χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές, θα επέλεγε να ξεκινήσει επίθεση μόλις με πέντε.

Με τον υπολογιστή να επιμένει στις προειδοποιήσεις του ότι ξεκινά ο Τρίτος Παγκόσμιος πόλεμος ο Πετρόφ κάλεσε τους ανωτέρους του και ανέφερε “λάθος συναγερμό”!

Αποκαλύφθηκε τελικά ότι ήταν πράγματι λάθος των δορυφόρων!


Αντί για ανταμοιβή έγινε έρευνα κατά του Πετρόφ!

Ο στρατός ξεκίνησε μια εσωτερική έρευνα, και απαίτησε να μάθει γιατί δεν είχε κάνει πιο λεπτομερείς σημειώσεις. Τον αποστράτευσαν πρόωρα και αυτό του κόστισε αφού αργότερα έπαθε νευρικό κλονισμό!

Μέχρι τη πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ,τ΄ όνομά του και φυσικά το περιστατικό δεν είχαν γίνει γνωστά.

Τι δήλωσε ο ίδιος; “Όταν μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι θέλουν να με βραβεύσουν ως ήρωα,δεν το πίστευα.Έκανα απλά τη δουλειά μου”.

πηγη:onalert.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Ο άνθρωπος που έσωσε το πλανήτη από τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο!Δείτε ποιος είναι”

Ενδιαφέρον από Gazprom για ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ


Ενδιαφέρον της Gazprom για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ προκύπτει από τη συνάντηση που είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου με τον αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Gazprom και γενικό διευθυντή της Gazprom Export, Αλεξάντερ Μεντβέντεφ.


Όπως αναφέρει η Gazprom σε ανακοίνωσή της, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές της ιδιωτικοποίησης των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ ενώ οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν και «στην κατάσταση των αγορών φυσικού αερίου με ιδιαίτερη έμφαση στην εξαιρετικά αυξημένη ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τις παραδόσεις κατά τη χειμερινή περίοδο».

Σύμφωνα με τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό, «η ελληνική πλευρά εκτίμησε ιδιαιτέρως τις επιπλέον ποσότητες αερίου που προμήθευσε ο όμιλος Gazprom στην Ελλάδα κατά την περίοδο του αυξημένου ψύχους φέτος τον χειμώνα».

Στη συνάντηση μετείχε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, που διαχειρίζεται την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά, κ. Χάρης Σαχίνης.

Εν τω μεταξύ, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας για την πώληση, σύμφωνα με το μνημόνιο, του συνόλου των μετοχών του Δημοσίου στη ΔΕΠΑ (65%) και του 34% της συμμετοχής στη ΔΕΣΦΑ (επί συνόλου 65%).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, το Δημόσιο προχωρά στην πώληση (από κοινού, με τα ΕΛΠΕ και το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) έως του συνόλου των μετοχών της ΔΕΠΑ, κυριότητας του Δημοσίου. Η πώληση αυτή, όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα γίνει πριν, ταυτόχρονα ή μετά τη μεταβίβαση στο Δημόσιο μετοχών της ΔΕΣΦΑ, ποσοστού 34% επί του μετοχικού κεφαλαίου της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Ενδιαφέρον από Gazprom για ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ”

York Capital Management: Η Ελλάδα έχει πάρει το δρόμο χωρίς επιστροφή


Στο δρόμο που δεν έχει επιστροφή βαδίζει η Ελλάδα, σύμφωνα με τον James Dinan, επικεφαλής του York Capital Management.
Κατά τον Dinan, η Πορτογαλία ακολουθεί πιστά το παράδειγμα της Ελλάδας, καθώς φαίνεται να οδηγείται επίσης στον ίδιο δρόμο, αυτόν που δεν έχει επιστροφή, ενώ Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία πιθανότατα θα ξεφύγουν της τύχης της Ελλάδας και της Πορτογαλίας και θα καταφέρουν να σωθούν από τη δίνη της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
Να σημειωθεί εδώ πως το York Capital Management, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια που ξεπερνούν τα 14 δισ. δολάρια, έχει από καιρό δηλώσει πως αναμένει την πληρωμή των ελληνικών CDS, πολύ πριν την επισήμη έναρξη του PSI+ και την υποβάθμιση την περασμένη Δευτέρα της Ελλάδας σε καθεστώς selective default από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's.
Αναφερόμενος στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, ο Dinan προέβη σε μια άκρως δυσοίωνη εκτίμηση, προβλέποντας πως τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα για τουλάχιστον μια 10ετία... ίσως μάλιστα και για δύο 10ετίες...
Για την πρόβλεψή του αυτή επικαλείται την αδυναμία των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο να διαχειριστούν την πορεία του πληθωρισμού σε πλήρη εναρμόνιση με τις όποιες προσπάθειες για ανάκαμψη.
Όπως εξηγεί στη συνέχεια ο Dinan, η μεγαλύτερή του ανησυχία για την πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης έγκειται στις αποπληθωριστικές πιέσεις.

www.bankingnews.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “York Capital Management: Η Ελλάδα έχει πάρει το δρόμο χωρίς επιστροφή”

Coca-Cola: Προχωράει σε κλείσιμο εργοστασίων σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη


Επιβεβαιώνοντας τους φόβους των εργαζομένων που απεργούσαν στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης...

από τις 2 Φεβρουαρίου, η Coca-Cola3Ε κλείνει τις γραμμές παραγωγής στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.Στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης, θα συνεχίσει να λειτουργεί δίκτυο διανομής και γραφεία για τις πωλήσεις, αλλά ο όγκος παραγωγής των δύο εργοστασίων που θα κλείσουν θα μεταφερθεί στις μονάδες του Σχηματαρίου, Βόλου και Ηρακλείου.Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται πως η λειτουργική αναδιάρθρωση της Coca-Cola 3Ε στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και κατά συνέπεια της σημαντικής πτώσης των πωλήσεων της εταιρείας κατά τα τελευταία τρία έτη. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία: το τελευταίο τρίμηνο του 2011, όπου η μείωση στις πωλήσεις έφτασε το 28%, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ και της επιβολής φορολογικών εισφορών όπως το τέλος ακινήτων και η εισφορά αλληλεγγύης.


Σύμφωνα με την εταιρεία, η μετάβαση στη νέα λειτουργική δομή θα επηρεάσει 30 εργαζόμενους αλλά από τα σωματεία των εργαζομένων εκφράζουν επιφυλάξεις. Μόνο στη Θεσσαλονίκη απασχολούνται σε 3 βάρδιες 51 άτομα στη γραμμή παραγωγής, ενώ με την παραγωγική διαδικασία είναι συνδεδεμένα και άλλα τμήματα όπως το Χημείο, ο ποιοτικός έλεγχος, η αποθήκη των πρώτων υλών, η διαλογή κ.α.

πηγη:epikaira.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Coca-Cola: Προχωράει σε κλείσιμο εργοστασίων σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη”

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις απόπειρες εναντίον του


Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σχολίασε την πληροφορία για την αποτροπή δολοφονικής απόπειρας εναντίον του.

«Οι άνθρωποι, που βρίσκονται στη δική μου θέση, πρέπει μ’ αυτό να ζουν», είπε. «Εάν μονίμως φοβάσαι, τότε δεν θα είναι δυνατό να ζήσεις, ας μας φοβούνται αυτοί (σ.σ. οι τρομοκράτες)», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον Πούτιν οι απόπειρες δολοφονίας ποτέ δεν εμπόδισαν τη δουλειά του και δεν πρόκειται να την εμποδίσουν. «Αυτό συνεχίζεται συνεχώς, κάποτε είχε δημιουργηθεί ειδική μονάδα για παρόμοιες ενέργειες», αποκάλυψε ο Πούτιν.

Από το 1999 είχαν ανακοινωθεί αρκετές αποτυχημένες απόπειρες δολοφονίας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Δύο απ’ αυτές υποτίθεται ότι αποτράπηκαν το 2000 (η μία σχεδιαζόταν να συμβεί κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ανατόλι Σομπτσάκ, η άλλη στη Σύνοδο κορυφής των χωρών της ΚΑΚ στη Γιάλτα).

Για άλλη μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας το 2001 είχαν κάνει ανακοινώσεις οι μυστικές υπηρεσίες του Αζερμπαϊτζάν.

πηγη:greek.ruvr.ru
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις απόπειρες εναντίον του”

Μάνος Σπανός, Διευθυντής Marketing, Pepsico Ηβη


«Το Sports Marketing είναι Συμπληρωματικό Μέσο που επιδιώκει μέσω της σύνδεσης με ένα Άθλημα ή μια Ομάδα να προσφέρει»

Εκπρόσωπος ενός από τα διασημότερα brands με τα οποία έχουν συνδεθεί εξίσου διάσημοι αθλητές αλλά και αθλητικές ομάδες, ο Μάνος Σπανός, Διευθυντής Μάρκετινγκ της Pepsico Ηβη, μιλάει για τη δική τους παγκόσμια φιλοσοφία πίσω από μια αθλητική χορηγία. Ακόμη, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη σημερινή συγκυρία, θίγει ένα διαχρονικό ζήτημα για τον αθλητισμό, τη βία, τονίζοντας πως «είναι ένας βασικός λόγος που σκοτώνει τους χορηγούς και τους γονατίζει, αφού αισθάνονται εντέλει ότι πετούν τα χρήματά τους όταν βλέπουν ότι ένα φαινόμενο που αλλού έχει αντιμετωπιστεί εδώ να κυριαρχεί ανεμπόδιστα».

Η Pepsico Ηβη είναι μια εταιρεία με σταθερή παρουσία στο χώρο του αθλητισμού και βέβαια του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από μια αθλητική χορηγία
«Η διεθνής πρακτική της PepsiCo είναι σαφής. Επιχειρεί να συνδέεται με προϊόντα και αθλητές και όχι με μεμονωμένες ομάδες. Μέσω της Pepsi & του Gatorade η εταιρεία επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο και άλλα μεγάλα αθλήματα, όπως το μπάσκετ και το American football.
H Pepsico-HBH στην Ελλάδα σταθερά επενδύει στο χώρο του αθλητισμού τα τελευταία χρόνια, παρά τις αντίξοες συνθήκες τόσο στο οικονομικό περιβάλλον όσο και στο χώρο της επαγγελματικής οργάνωσης του αθλητισμού. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν χορηγίες της Pepsi Max και προσθετικά του Gatorade στον ΠΑΟΚ, τον Πανιώνιο και τον Ηρακλή, ενώ στο μπάσκετ εκφράζεται μέσα από το χορηγικό πακέτο με τη συμφωνία με 8 ομάδες της Α1 (Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Πανελλήνιος, Πανιώνιος, Περιστέρι, Κολοσσός) αλλά και με τη συνεργασία με την Ομοσπονδία Μπάσκετ όπως και με τον ΠΣΑΚ, το σύνδεσμο των αθλητών μπάσκετ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χορηγίες οι οποίες καλύπτουν τηλεοπτικό χρόνο, πινακίδες, activations αλλά και σημεία πώλησης, πάντα με επένδυση στην προβολή αυτών των δράσεων, κυρίως από το ραδιόφωνο και το Internet».

Ποιοι είναι οι στόχοι μιας αθλητικής χορηγίας;
«Οι στόχοι είναι απλοί. Το Sports Marketing είναι συμπληρωματικό μέσο που επιδιώκει μέσω της σύνδεσης με ένα άθλημα ή μια ομάδα να προσφέρει:
1. Αναγνωρισιμότητα - Branded recall.
2. Σύνδεση με τη μάρκα - Affinity.
3. Επικεντρωμένη στόχευση σε κοινά-στόχους.
Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε πραγματική ανταποδοτικότητα στις ενέργειές μας, επαγγελματισμό και συνέπεια, να γίνεται δηλαδή ό,τι συμφωνούμε. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να έχουμε σωστή αξία για τα χρήματά μας, να πληρώνουμε δηλαδή ό,τι αξίζει κάθε συμφωνία.
Και φυσικά, θέλουμε να βλέπουμε ότι και οι παράγοντες που ασχολούνται με κάθε άθλημα έχουν διάθεση για σαφή ανάπτυξη του αθλήματος. Δεν είναι δυνατό από μόνοι μας οι χορηγοί να μεγαλώνουμε ένα άθλημα σε αναγνωρισιμότητα, τηλεθέαση, μεγέθη».

Ποιοι είναι οι παράγοντες που λαμβάνετε υπόψη προκειμένου να προχωρήσετε σε μια αθλητική χορηγία;
«Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα καλό πρόγραμμα είναι οι εξής:
1. Σημαντικό μέγεθος & διάρκεια: Ο καταναλωτής θέλει χρόνο για να συνδέσει τη μάρκα με το άθλημα. Επομένως, η αθλητική χορηγία πρέπει να είναι μακροχρόνια και συνεχής.
2. Έκθεση στα μέσα: Σε συνέχεια του πρώτου σημείου ο τρόπος που ο καταναλωτής θα μάθει για τη χορηγία είναι αν υπάρχει σαφής έκθεση στα μέσα. Τυπικά ο χρυσός κανόνας είναι ότι όσα χρήματα είναι η χορηγία, άλλα τόσα χρειάζεται για τη σωστή προώθησή της.
3. Σύνδεση με τον αθλητή: Είναι σαφές ότι η έκθεση στα μέσα ενισχύεται αν ο αθλητής χρησιμοποιεί το προϊόν. Έτσι, μεγιστοποιείται και η αξία της χορηγίας.
4. Σωστό activation: Παρότι το μεγαλύτερο μέρος του «οφέλους» μιας αθλητικής χορηγίας έχει να κάνει με την τηλεοπτική έκθεση, είναι σημαντικό να υπάρχει οργανωμένο πλάνο τόσο για τα υπόλοιπα μέσα (κυρίως Internet) όσο και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
5. Σύνδεση με άμεση πώληση: Και φυσικά, ειδικά στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε, είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτές που εκτίθενται στα μηνύματά μας να μπορούν να αγοράσουν στους αγωνιστικούς χώρους προϊόν μας».

Η οικονομική κρίση και τα φαινόμενα βίας που δεν έχουν εξαλειφθεί από τα ελληνικά γήπεδα λειτουργούν ανασταλτικά προκειμένου να προχωρήσετε ή να ανανεώσετε μια αθλητική χορηγία;
«Θεωρητικά η οικονομική κρίση ευνοεί το sports business, αφού μεγαλώνουν οι τηλεθεάσεις των αγώνων που μεταδίδονται (καθώς το κοινό προτιμά να περνάει περισσότερες ώρες στο σπίτι) κι έτσι οι διαφημιζόμενοι παίρνουν μεγαλύτερη προβολή. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχει η οργάνωση ώστε να πουλήσει αυτή την ευκαιρία. Αντί να υπάρχει οργανωμένη και συνεχής διαφήμιση και πρόγραμμα Μάρκετινγκ συνολικά για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, βλέπουμε μηδενικές ή σπασμωδικές ενέργειες. Και φυσικά, πολλά λόγια και καθόλου έργα αναφορικά με τη βία. Η βία είναι ένας βασικός λόγος που σκοτώνει τους χορηγούς και τους γονατίζει, αφού αισθάνονται εντέλει ότι πετούν τα χρήματα τους όταν βλέπουν ότι ένα φαινόμενο που αλλού έχει αντιμετωπιστεί εδώ να κυριαρχεί ανεμπόδιστα. Θα πρέπει η Ελλάδα απλώς να αντιγράψει πετυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού... Δε χρειάζεται να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Υπάρχουν δύο δρόμοι: ή θα βρεθούν πέντε άνθρωποι για να βάλουν μια τάξη, με την προοπτική να δουν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε βάθος πενταετίας, ή αν χαθεί κι αυτή η ευκαιρία για μία μεγάλη αναδιοργάνωση, μέσα στον επόμενο ένα-ενάμιση χρόνο, σταδιακά θα βαίνει μειούμενη η επένδυση στον αθλητισμό. Ήδη τα μηνύματα είναι αρνητικά, αφού δε θα αποσυρθούν οι χορηγοί, αλλά δε θα ξοδεύουν όσα θα ήθελαν και, πάντως, θα δίνουν λιγότερα από όσα μέχρι σήμερα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για εμάς. Εύχομαι πραγματικά να γίνει το πρώτο σενάριο, επειδή πραγματικά υπάρχει εμπορικό μέλλον στον αθλητισμό».


πηγη:epistimonikomarketing.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Μάνος Σπανός, Διευθυντής Marketing, Pepsico Ηβη”

Δρ Μπροῦνερ στοὺς «Times» «Ἔκλαιγα γιὰ μέρες ὅταν εἶδα τὴ φωτογραφία»


"Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ τελείωνε. Δέναμε τὰ ράμματα, ὅταν ξαφνικὰ εἴδαμε ἕνα μικρὸ χεράκι νὰ ξεπροβάλλει καὶ νὰ ἀγκαλιάζει τὸ χέρι τοῦ γιατροῦ. Κανεὶς δὲν τὸ πίστευε. Ὁ γιατρὸς
πάγωσε. Τὸ χέρι μου ἔτρεμε καθὼς ἔβγαζα φωτογραφίες...». Τὰ λόγια αὐτὰ ἀνήκουν σὲ μία νοσηλεύτρια τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου τοῦ Βαντερμπιλτ, στὸ Νάσβιλ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Εἶχαν, τότε, περάσει λίγες μέρες ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση τοῦ μικροῦ Σάμιουελ Ἀρμας, ἑνὸς μωροῦ ποῦ μόλις εἶχε συμπληρώσει τὶς εἴκοσι ἑβδομάδες ζωῆς, καί ἄθελά του πρωταγωνίστησε ὅπως πολλοὶ χαρακτήρισαν, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ὀμορφότερα καὶ πιὸ ἐλπιδοφόρα φωτογραφικὰ στιγμιότυπα. Ἦταν στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας τοῦ ὁ μικρὸς Σάμιουελ, ὅταν οἱ γιατροὶ διέγνωσαν ὅτι πάσχει ἀπὸ διχοτομημένη σπονδυλικὴ στήλη.
Ὅλο τὸ προσωπικὸ ἦταν βέβαιο ὅτι ὁ μικρὸς δὲν θὰ ἐπιζοῦσε μὲ τίποτα, παρὰ μόνο στὴν περίπτωση ποῦ ὑποβαλλόταν σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση ἐνόσω βρισκόταν στὸν ἀμνιακὸ σάκο. Ἕνας φιλόδοξος γιατρός, ὁ δρ Τζόζεφ Μπροῦνερ, μετὰ ἀπὸ διάφορες ἔρευνες ποῦ εἶχε πραγματοποιήσει στὸ Πανεπιστημιακὸ Ἰατρικὸ Κέντρο τοῦ Βαντερμπιλτ, δήλωσε ὅτι....

θὰ μποροῦσε νὰ φέρει εἰς πέρας τὴν ἐπέμβαση μὲ τὸ βρέφος στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του.
Οἱ γονεῖς δέχθηκαν καὶ ἔτσι, μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες, ὁ Σάμιουελ εἰσήχθη στὴν κλινική του Βάντερμπιλτ.
Ὁ δρ Μπροῦνερ ἀφαίρεσε τὴν ὑστέρα μὲ καισαρικὴ καὶ ἔκανε μία μικρὴ τομὴ στὸν ἀμνιακὸ σάκο, μέσω τῆς ὁποίας μπόρεσε νὰ χειρουργήσει τὸν Σάμιουελ.

Μία ὥρα καὶ δεκατρία λεπτὰ εἶχαν περάσει, τὸ ἐγχείρημα ὁλοκληρωνόταν ἐπιτυχῶς, καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο συνέβη τό... θαῦμα. Ὁ Σάμιουελ, ἀφοῦ πρῶτα οἱ γιατροὶ διέκριναν κάποιες κινήσεις, ξαφνικὰ ἔβγαλε τὸ μικροσκοπικό του χέρι ἀπὸ τὴν τομὴ καὶ «γάντζωσε» τὸ δάκτυλο τοῦ γιατροῦ...

«Ἔζησα τὴν πιὸ συγκινητικὴ στιγμὴ ὁλόκληρής της ζωῆς μου», ἀνέφερε κάποιες μέρες ἀργότερα ὁ δρ Μπροῦνερ στοὺς «Times» τῆς Νέας Ὑόρκης. «Ἔκλαιγα γιὰ μέρες ὅταν εἶδα τὴ φωτογραφία», εἶπε ἡ Τζούλι Ἀρμας, μητέρα τοῦ μικροῦ. Ἡ φωτογραφία ὀνομάστηκε τὸ «Χέρι τῆς Ἐλπίδας», καὶ πλέον «ταξιδεύει» μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στὸ Ἰντερνέτ, ὡς μήνυμα... φωτός.

πηγη:orthodoxia-ellhnismos.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Δρ Μπροῦνερ στοὺς «Times» «Ἔκλαιγα γιὰ μέρες ὅταν εἶδα τὴ φωτογραφία»”

Ξεφυλλίζοντας ένα παραμύθι … με άρωμα ούζου και μαστίχας

Το μικρό ουζοπωλείο του Όθωνα Παναγιωτάκη άρχισε να γράφει την δική του ιστορία στην ελληνική ποτοποιία από το 1892(φωτό: ο Βλάσσης Φιλιππόπουλος)Την σκυτάλη και τα πολύτιμα μυστικά της παραδοσιακής ποτοποιίας κρατάει ο Βλάσσης Φιλιππόπουλος που παράγει ούζο, μαστίχα, κονιάκ και λικέρ με σεβασμό στην ποιότητα.Στην οδό Ευριπίδου 25, γράφτηκε το 1892 η πρώτη σελίδα μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας με έντονο το άρωμα γλυκάνισου και μαστίχας. Εκεί στην καρδιά της παλιάς Αθήνας, ο Όθων Παναγιωτάκης, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, ανοίγει ένα μικρό ουζοπωλείο. Είναι η χρονιά που ο πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης ζητά ένα ακόμη δάνειο από την Αγγλία και τη Γαλλία, αν και η Αθήνα είχε ήδη δανειστεί την τελευταία δεκαετία σχεδόν 30 εκατομμύρια στερλίνες. Το φθινόπωρο του 1892 το Λονδίνο στέλνει στην Αθήνα τον πρώην στρατιωτικό Εδουάρδο Λω, προκειμένου να εξετάσει επιτόπου ενδελεχώς τα ελληνικά δημοσιονομικά πράγματα. Τα πράγματα παίρνουν μια τροπή, που θυμίζει κάτι από το σήμερα. Ο Λω γίνεται ασμένως δεκτός από το κυβερνών κόμμα, αλλά η κοινή γνώμη τον εχθρεύεται ανοιχτά. Επί ένα τετράμηνο ο Βρετανός σερ εντρυφά στα κιτάπια των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών, που μερικές φορές υπολογίζουν ακόμα και ότι το τρέχον οικονομικό έτος έχει 14 μήνες, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ασυμψήφιστα. Το πόρισμα του «μνημονίου Λω» θυμίζει κάτι από το σήμερα. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό δημόσιο δαπανά χρήματα, τα οποία δεν διαθέτει, ότι οι αιτίες της κρίσης έγκεινται στις στρατιωτικές δαπάνες και την κακή διαχείριση του δημόσιου κορβανά, ότι όσο πιο ανίκανο ήταν το ελληνικό κράτος να συλλέξει τους φόρους, τόσο πιο ανενδοίαστο ήταν στον άμετρο δανεισμό…

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Όθων Παναγιωτάκης αρχίζει να ξεδιπλώνει τα φτερά του. Σιγά – σιγά, το μικρό ουζοπωλείο αλλάζει μορφή για να γίνει μία ακμαία ποτοποιία που κερδίζει την προτίμηση και την αγάπη των παλιών Αθηναίων αλλά και των υψηλών κύκλων της εποχής. Το μοναδικό του ούζο και τα εκπληκτικά του λικέρ κερδίζουν την καρδιά των Αθηναίων που βλέπουν τον Όθωνα να δοκιμάζει ολοένα και νέες συνταγές. Δοκιμάζοντας την «καρδιά» μιας καινούργιας δεύτερης απόσταξης ούζου, «παλεύει» με νέα χαρμάνια και συνταγές μαστίχας. Οι συνταγές «Καλαμάτας» και «Χίου» της Μαστίχας του Παναγιωτάκη μπαίνουν στα σπίτια πολλών Αθηναίων που δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για το εκπληκτικό κονιάκ που τους προσφέρει η ποτοποιία της οδού Ευριπίδου: το κονιάκ του Όθωνα Παναγιωτάκη - το Raisin brandy, το 100% απόσταγμα μαύρης Κορινθιακής σταφίδας με συμμετοχή παλαιωμένου οινικού αποστάγματος – δείχνει να «κοιτάζει στα μάτια» σπουδαία προϊόντα της εποχής όπως του Μεταξά. Η τελευταία αυτή ποτοποιία είχε ένα προβάδισμα αφού είχε δημιουργηθεί τέσσερα χρόνια νωρίτερα - το 1888.

Εκατόν είκοσι χρόνια πέρασαν από την στιγμή που άνοιξε τις πόρτες του το μικρό ουζοπωλείο του Όθωνα Παναγιωτάκη. Τις επόμενες σελίδες της ενδιαφέρουσας αυτής ιστορίας γράφει η «Υιοί Όθωνος Παναγιωτάκη» που λειτουργεί την οικογενειακή επιχείρηση σαν ποτοποιία ως το 1973.

Την παράδοση της ιστορικής ποτοποιίας καλείται να συνεχίσει ο Βλάσσης Φιλιππόπουλος ο οποίος αναλαμβάνει από το 1977 να συνεχίσει την λειτουργία της ιστορικής ποτοποιίας. Κληρονομεί τα μυστικά και τις τεχνικές παραγωγής της ποτοποιίας Παναγιωτάκη αλλά και την αφοσίωση στις αρχές που καθιέρωσε ο ιδρυτής της. Η επιμονή του στην ποιότητα και το μεράκι της δημιουργίας κάνουν τον Βλάσση Φιλιππόπουλο θεματοφύλακα της παράδοσης και της ιστορίας μίας εκ των παλαιοτέρων ποτοποιίων της χώρας.

Στην πραγματικότητα ο κ. Φιλιππόπουλος επιχειρεί να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Διατηρώντας ζωντανή την παράδοση, δημιουργεί μία νέα σειρά προϊόντων που ακούνε στο όνομα «D’ARTEMIS»: είναι το όνομα της κόρης αλλά και της ελληνίδας θεάς που είναι παγκοσμίως γνωστό. Κάτω από το όνομα αυτό δημιουργούνται προίόντα όπως είναι το Ούζο Black 46% vol, το Ούζο Blue 40% vol, το Mastic, τα λικέρ το Raisin Brandy και το Kerasma.

«Τα προϊόντα μας είναι τα μόνα που παράγονται απο 100% γνήσια ελληνικά αποστάγματα και εκχυλίσματα φρούτων» λέει προς το statbank.gr o κ. Φιλιππόπουλος προσθέτοντας «παρασκευάζονται με παραδοσιακές συνταγές, από αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες σε περιορισμένες ποσότητες αριθμημένων φιαλών και πιστοποιούνται από την αρμόδια χημική υπηρεσία, σύμφωνα με την νομοθεσία που καθορίζει την διαδικασία απόσταξης και αραίωσης. Είναι προϊόντα για ποιοτικούς επαγγελματίες και καταναλωτές με γεύση και άρωμα σπιτικής φροντίδας, βασισμένα στην πείρα και την παράδοση των 120 χρόνων Ιστορίας της Ποτοποιϊας Παναγιωτάκη».

Οι σελίδες της ιστορικής ποτοποιίας γράφονται σήμερα στην Παλλήνη όπου ο κ. Φιλιππόπουλος κρατά ζωντανή την παράδοση. «Είναι αλήθεια ότι οι φορολογικές επιδρομές του κράτους έχουν δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα στην κατανάλωση» λεει ο κ. Φιλιππόπουλος προσθέτοντας «υπάρχουν προϊόντα που οι φόροι καλύπτουν το 80% της τιμής μετατρέποντάς μας σε άμισθους φορο-εισπράκτορες και χρηματοδότες του κράτους. Οφείλω ωστόσο να σας πω ότι σε ότι με αφορά θα συνεχίσω να παράγω τα προϊόντα αυτά διότι αυτό που προέχει στην δική μου συμπεριφορά είναι ο σεβασμός στο προϊόν αυτό που για μένα είναι η ίδια η Ελλάδα».To Who is Who των προϊόντων

* Το Ούζο Black 46% vol είναι ένα αληθινό ούζο 100% διπλής απόσταξης. Η χειροποίητη, μικρή παραγωγή, η ποιότητα και το ταίριασμα των αρωματικών σπόρων, η φροντίδα, η διπλή απόσταξη, η εμπειρία των 120 χρόνων και το μεράκι της δημιουργίας γεννούν το D' Artemis Ούζο Black,σε αριθμημένα μπουκάλια, για απαιτητικούς καταναλωτές.

* Το Ούζο Blue 40% vol είναι ένα γνήσιο παραδοσιακό ούζο με απόσταγμα διπλής απόσταξης σε ποσοστό περίπου 30% με την ίδια φροντίδα και τα μυστικά του Black. Το προϊόντα αυτό απευθύνεται και σε επαγγελματίες πού θέλουν έναν αξιόπιστο σύμμαχο στην δουλειά τους.

* Το Μastic D' Artemis είναι ένα 100% απόσταγμα μαστίχας με όλες τις ευεργετικές της ιδιότητες. Η απόσταξη φυσικής μαστίχας Χίου με παραδοσιακή συνταγή απο το 1892 γεννούν το Μastic D' Artemis σε αριθμημένα μπουκάλια και μοναδικό στην κατηγορία του.

* Σε 15 διαφορετικές γεύσεις με 100% φυσικά εκχυλίσματα επιλεγμένων ποικιλιών φρούτων φυσικής ωρίμανσης κυκλοφορούν τα λικέρ D’ Artemis. Η τεχνική της εκχύλισης και η σπιτική φροντίδα δημιουργούν την παραδοσιακή ποιότητα λικέρ με εξαίσιο άρωμα και απολαυστική γεύση.

* Τα προϊόντα Kerasma 20% είναι μια μοναδική σύνθεση από 15 διαφορετικά εκχυλίσματα βασισμένα στο μυστικό του πάλαι ποτέ Frumel του Όθωνα Παναγιωτάκη.

* Ένα Raisin Brandy 100% με απόσταγμα μαύρης κορινθιακής σταφίδας και με συμμετοχή παλαιωμένου οινικού αποστάγματος ανάλογα με τον τύπο
3* 5* 7* αστέρων.

* Οι κασετίνες D’ Artemis είναι συσκευασίες δώρου με τα ποτά της επιλογής σας 3 Χ 0,05l συνοδευόμενες με μπεγλέρι ή χωρίς για ουζο μαύρο μαστίχα & λικέρ

πηγη:statbank.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Ξεφυλλίζοντας ένα παραμύθι … με άρωμα ούζου και μαστίχας”

Νότια του Καστελόριζου έδωσε άδειες ερευνών για πετρέλαιο-φυσικό αέριο η ΆγκυραΦωτιά στην Α.Μεσόγειο βάζει η Τουρκία με την απόφασή της να προχωρήσει σε έρευνες καθαρά εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ σε σχετική συμφωνία με την εταιρεία Shell. Στο χάρτη παρουσιάζονται οι περιοχές στις οποίες η Τουρκία θα προχωρήσει σε έρευνες υδρογονανθράκων φυσικά το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: Τι προτίθεται να πράξει η Αθήνα;

Η ιστορία των τουρκικών γεωτρήσεων ξεκινά από το Νοέμβριο του 2011 - και πιο συγκεκριμένα στις 16/11 - όταν ανακοινώθηκε η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας και της Ανώνυμης Εταιρείας Πετρελαίων Τουρκίας (TPAO) και των εταιρειών Shell και Exxon, για την έναρξη δοκιμαστικών γεωτρήσεων σε περιοχές οι οποίες χωρίζονται σε 7 ζώνες, εκ των οποίων οι 3 θα ανήκουν στη Shell και οι 4 στην Exxon.

Από δημοσιεύματα μάλιστα του τούρκικου Τύπου έχει γίνει πως οι έρευνες θα ξεκινήσουν αρχικά στα ανοιχτά της Αττάλειας, όπου η θάλασσα έχει βάθος 2.500 μέτρων, και ότι τα έξοδα και την πλατφόρμα θα τα αναλάβει η εταιρεία Shell. Σε περίπτωση που βρεθεί πετρέλαιο ή φυσικό αέριο οι σχετικές επενδύσεις, ύψους περίπου ενός δις δολαρίων θα καλυφθούν από την ίδια εταιρεία, ενώ το πετρέλαιο θα μοιραστεί σε ποσοστό 50-50 μεταξύ της Shell και της Τουρκίας.

Όπως φαίνεται στο σχετικό χάρτη εκτός από τις περιοχές των πεδίων της κυπριακής ΑΟΖ που επικαλύπτονται από τις τουρκικές επιδιώξεις (4,5,6, και μέρος του 7) η έρευνες της Τουρκίας θα επεκταθούν και προς δυτικά περνώντας από τη Μεγίστη (Καστελόριζο) και φτάνοντας σχεδόν στα όρια Ρόδου και Καρπάθου(!) καταπατώντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

(καστελόριζο-τουρκία)


Η Ελλάδα , που για ακόμη μια φορά, αποδεικνύεται ότι τα φοβικά της σύνδρομα την οδηγούν σε μια νέα ήττα –ενεργειακή αυτή τη φορά- καθώς όταν έπρεπε δεν διανοήθηκε καν να προχωρήσει σε ανακήρυξη της ΑΟΖ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τουρκική ενέργεια που θα της στερήσει κρίσιμα ενεργειακά πεδία, σε μια εποχή όπου ερευνούνται απεγνωσμένα τρόποι οι οποίοι θα πρόσθεταν στο εθνικό της εισόδημα. Πλην ενός: Αυτών που έχουν να κάνουν με την ΑΟΖ και τις έρευνες σε περιοχές που θα μπορούσαν να «εκνευρίσουν» την «Υψηλή Πύλη».

Μια Ελλάδα που παραπαίει κάτω από το βάρος της οικονομικής της κρίσης και φοβούμενη και την ανάσα ακόμη της Τουρκίας, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν καταφέρει να ορθώσει το εθνικό της ανάστημα στη νέα αυτή τουρκική «επέλαση» προς τα δυτικά.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Νότια του Καστελόριζου έδωσε άδειες ερευνών για πετρέλαιο-φυσικό αέριο η Άγκυρα”

Φτιάχνουμε -πολύ εύκολα- το ΔΙΚΟ ΜΑΣ μας απορρυπαντικό για 40-45 πλύσεις με μόλις 2 ευρώ !! κόστος.


Είναι γνωστό πλέον οτι σαν χώρα μας κατάφεραν και με διάφορες "στρατηγικές" μας κλείσανε τα εργοστάσια μας και έτσι δεν παράγουμε τίποτα σαν λαός .Μας επιδοτήσανε να βγάλουμε τα δέντρα μας και τις παραγωγές μας. Μας αναγκάσανε να φάμε τα ζώα μας και έτσι δυστυχώς είμαστε έρμαιο του κάθε καραγκιόζη που ΠΛΗΡΏΝΕΙ μια πολυεθνική σε κάποιο γραφείο και δεν...
γνωρίζει ούτε που είναι η Ελλάδα ούτε την ιστορία της παρά μόνο θέλει να βλέπει κέρδη ,αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που προκαλεί , έτσι αν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν λαός και να ξανασταθούμε στα πόδια μας θα πρέπει σταδιακά να ανακτήσουμε όσα μας πήραν με δόλιο τρόπο και να απαλλαχτούμε από την ανάγκη τους για οτιδήποτε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ: Όλοι γνωρίζουμε ότι τα σημερινά απορρυπαντικά πλυντηρίου καθαρίζουν πολύ καλά, ακόμη και τους δύσκολους λεκέδες(και όσοι δεν ασχολούνται έχουν πειστεί από τις σχετικές αμέτρητες διαφημίσεις). Πολλοί όμως από μας δεν γνωρίζουμε τις αρνητικές συνέπειες που έχει η χρήση τους τόσο σε μας τους ίδιους όσο και στο περιβάλλον. Εν συντομία ας δούμε 2-3 βασικά....
Τα συστατικά των σημερινών απορρυπαντικών (ειδικά αυτά με τα ενεργά ένζυμα) μένουν στις ίνες των ρούχων και αφήνουν υπολείμματα όσο καλά κι αν τα ξεβγάλουμε. Εμείς όμως φοράμε τα ρούχα και το σώμα μας έρχεται σε συνεχόμενη επαφή με επικίνδυνες ουσίες, που το αφυδατώνουν και συμβάλλουν στην εμφάνιση αλλεργιών κ εκζεμάτων. Οι φθαλικές ενώσεις που περιέχονται στα αρώματά τους απορροφώνται από το δέρμα, προκαλούν επίσης αλλεργίες και μια σειρά από άλλες βλάβες( αναπαραγωγικό σύστημα, ενδοκρινικό, αναπνευστικό, καρκινογενέσεις κλπ).
Κάντε ένα γκουγκλάρισμα και βρείτε τους διαπιστωμένους κινδύνους από τα συστατικά που γράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού σας. Δεν θα τα χρησιμοποιήσετε ξανά και έχετε κ έναν επιπλέον λόγο.
Τώρα πάμε στη λύση…φτιάχνουμε το δικό μας απορρυπαντικό για 40-45 πλύσεις με μόλις 2 ευρώ κόστος..
Η λύση δεν είναι άλλη από το πράσινο σαπούνι και τη σόδα που χρησιμοποιούσαν οι γιαγιάδες μας. Μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε μόνοι σας ένα φυσικό απορρυπαντικό πλυντηρίου, που καθαρίζει εξίσου καλά κ δεν έχει τους μπλε κ πράσινους επικίνδυνους κόκκους.
Θα κάνετε μια βολτίτσα στο μπακάλη της γειτονιάς για να αγοράσετε σόδα πλυσίματος, πράσινο ή άσπρο σαπούνι και μια στάση στο κοντινό γεωπονικό μαγαζάκι για να πάρετε φθηνά τον βόρακα. Και να η συνταγή που θέλει στην κυριολεξία ένα δεκαλεπτάκι για να υλοποιηθεί. Δεν είναι μπακάλικη με φλυτζάνια κ ποτήρια σαν αυτές που θα βρείτε χιλιάδες στο internet, αλλά μελετημένη, πεχαμετρημένη κ θέλει ζυγαριά.
130 γρ σαπούνι τριμμένο (τηγανοσάπουνο, πράσινο, άσπρο, μασσαλίας)
130 γρ βόρακα
130 γρ σόδα πλύσεως(όχι φαγητού)
Σε κατσαρόλα με 1 κιλό βρασμένο νερό ρίχνετε το τριμμένο σαπούνι και ανακατεύετε με τον αυγοδάρτη μέχρι να λειώσει καλά.
Σε άλλη κατσαρόλα που περιέχει 1 κιλό ζεστό νερό ρίχνετε τον βόρακα και ανακατεύετε καλά μέχρι να διαλυθεί.
Στη συνέχεια στην ίδια κατσαρόλα ρίχνετε την σόδα και ανακατεύετε.
Εδώ δεν χρειάζεται να είσαστε ακριβώς πάνω από την κατσαρόλα, αφού οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια(δεν είναι κάτι επικίνδυνο, απλώς λίγο προσοχή).
Μετά ρίχνετε το διαλυμένο σαπούνι στην κατσαρόλα με το μείγμα σόδας-βόρακα, προσθέτετε άλλα 2 κιλά νερό και ανακατεύετε για λίγο.
Το φυσικό απορρυπαντικό σας είναι έτοιμο και το αδειάζετε σε ένα 4λιτρο δοχείο από απιονισμένο νερό. Μοιάζει με πηχτό ζελέ, έχει ωραίο χρώμα, αλλά προς θεού δεν πίνεται. Καθαρίζει τέλεια και τα ρούχα σας και το πλυντήριό σας. Ο βόρακας είναι φυσικό υλικό(χρησιμοποιείται κ σε λίπανση καλλιεργειών) και καθαρίζει πολύ καλά. Η σόδα επίσης καθαρίζει και μάλιστα πολλές βρωμιές, αλλά έχετε στο νου σας ότι η μακρόχρονη χρήση της σε ρούχα(ευαίσθητα) μπορεί να τα ξεθωριάσει λιγάκι. Για να μην συμβεί αυτό βάλετε πολύ λίγο ξύδι(μισό κουταλάκι) μαζί με το απορρυπαντικό. Όχι πολύ, γιατί θα «κόψει» το σαπούνι και δεν θα καθαρίσουν τα ρούχα. Εναλλακτικά και καλύτερα, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε συμβατικό μαλακτικό, αλλά μαλακτικό με ξύδι που ξεβγάζει όλα τα πιθανά υπολείμματα σόδας(θα ενημερώσω κ για αυτό σε άλλο ποστ). Η δοσολογία εξαρτάται από τον όγκο των ρούχων, την βρωμιά τους και πόσο καλά το πετύχατε. Γενικά ρίχνετε στη θήκη του υγρού περίπου 80μλ. Αν για κάποιο λόγο σας έγινε πολύ πηκτό αραιώστε το με περισσότερο νερό, αλλά τότε αυξήστε την δόση. Για δύσκολους λεκέδες ακολουθείτε προπλυντηριακή διαδικασία(σχετική ενημέρωση σε επερχόμενο ποστ). Με αυτή την συνταγή φτιάχτηκε απορρυπαντικό για 40-45 πλύσεις με μόλις 2 ευρώ κόστος. Μοσχοβολάει σαπούνι, δεν χρειάζεται κανένα επιπλέον άρωμα, αλλά αν είστε του αρώματος ρίξτε μερικές σταγόνες φυσικού αιθέριου έλαιου(όχι χημικού) ή ανθόνερου από βότανα. Για τις νοικοκυρές κ τους νοικοκυραίους που βαριούνται να το φτιάξουν, εμείς το διαθέτουμε και το ανταλλάσσουμε. (με ή χωρίς άρωμα). Επειδή το ποσοστό σαπωνοποιημένων ελαίων και το ph των σαπουνιών διαφέρει από μάρκα σε μάρκα(και από παρτίδα σε παρτίδα), το χειροποίητο απορρυπαντικό μπορεί να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικό για διαφορετικό σαπούνι.

Ρωτήστε μας, για να σας ενημερώσουμε (και για άλλες λεπτομέρειες)http://botanokipos.blogspot.com/2012/01/10.html
Τηλ 6977281060, 6972809727
OI ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

πηγη:anti-ntp.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Φτιάχνουμε -πολύ εύκολα- το ΔΙΚΟ ΜΑΣ μας απορρυπαντικό για 40-45 πλύσεις με μόλις 2 ευρώ !! κόστος.”

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Τί είναι η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.


Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος


Η Εκκλησία μας καθόρισε όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να τελείται μία άλλη Λειτουργία, η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων.
Κατά τη Λειτουργία αυτή δεν τελείται Θυσία, δε γίνεται δηλαδή μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού.
Τα Τίμια Δώρα, ο Άρτος και ο Οίνος είναι έτοιμα, έχουν προαγιασθή (γι' αυτό και λέγεται Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων) κατά την προηγηθείσα θεία Λειτουργία της Κυριακής, είναι πλέον Σώμα και Αίμα Χριστού, και απλώς προσφέρονται προς μετάληψη στους πιστούς.

Ο Ιερέας καθ' εκάστη Κυριακή κόπτει από το πρόσφορο τον λεγόμενο «Αμνόν», δηλαδή το τετράγωνο εκείνο τεμάχιο της σφραγίδας που γράφει ΙΣ-ΧΣ ΝΙ-ΚΑ, και το τοποθετεί επάνω στο ιερό Δισκάριο. Μετ' ολίγο, κατά τη στιγμή του «Σε υμνούμεν...», το τεμάχιον αυτό του άρτου θα μεταβληθεί δια της ευλογίας του Ιερέως σε αυτό τούτο το Σώμα του Κυρίου, όπως και ο οίνος, που είναι στο ιερό Ποτήριο, θα μεταβληθεί και αυτός σε αυτό τούτο το Αίμα του Κυρίου.

Όταν όμως βρισκόμαστε στη πένθιμο περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, ο Ιερέας, κατά τη Θ. Λειτουργία της Κυριακής, δεν θα κόψει ένα μόνο τεμάχιο εκ της σφραγίδας του προσφόρου, ωσάν αυτό που είπαμε ανωτέρω, αλλά περισσότερα (συνήθως τρία), ανάλογα προς τον αριθμό των Λειτουργιών των Προηγιασμένων που θα τελέσει κατά την εβδομάδα.

Τα τεμάχια αυτά (που δεν κόπτονται όλα από ένα πρόσφορο, αλλ' ένα από κάθε πρόσφορο), θα τα ευλογήσει κατά την ώρα που πρέπει και αυτά θα μεταβληθούν σε Σώμα Χριστού. Από αυτά το ένα θα χρησιμοποιηθεί για τη θεία Μετάληψη της ημέρας εκείνης (Κυριακής), τα άλλα (συνήθως δύο) θα εμβαπτισθούν στο ιερό Ποτήριο, όπου το άγιο Αίμα του Κυρίου, και θα φυλαχθούν σε ειδικό κιβωτίδιο, το ιερό Αρτοφόριο, για τις Λειτουργίες των Προηγιασμένων Δώρων που θα γίνουν εντός της εβδομάδας. Κατ' αυτές τις Λειτουργίες ο Ιερέας θα προσφέρει στους πιστούς προς μετάληψη τα Προηγιασμένα αυτά Δώρα.

Η Λειτουργία των Προηγιασμένων είναι συνυφασμένη με Εσπερινό, είναι δηλαδή βραδινή. Αυτό έχει θεσπιστεί, διότι οι παλιοί Χριστιανοί κατά τις ημέρες της Μ. Τεσσαρακοστής διετέλουν τελείως άσιτοι (νηστικοί) μέχρι των εσπερινών ωρών. Μπορούσαν λοιπόν να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν κατά τις εσπερινές ώρες. Σήμερα η Λειτουργία των Προηγιασμένων τελείται και κατά την εσπέρα συνηθέστερα όμως τελείται κατά τις πρωινές ώρες προς διευκόλυνση των πιστών.

Η Λειτουργία αυτή δεν έχει τον πανηγυρικό και θριαμβευτικό τόνο των άλλων Λειτουργιών, αλλά δεσπόζει σε αυτή το πένθιμο και κατανυκτικό στοιχείο.Η Λειτουργία των Προηγιασμένων τελείται όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μ. Τεσσαρακοστής. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα τελείται μόνο τις τρεις πρώτες μέρες αυτής (Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη).
Επίσης τελείται και κατά τις ημέρες εορτών ευρισκομένων εντός της περιόδου της Μ. Τεσσαρακοστής. Δεν τελείται κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής. Ο Ιερέας, και αν κρατήσει τα ονόματα, δεν θα τα μνημονεύσει, στην Πρόθεση, αλλά θα τα αφήσει για τη Λειτουργία του Σαββάτου ή της Κυριακής. Επίσης, κατά τη Λειτουργία των Προηγιασμένων δε γίνονται μνημόσυνα.

gerontas.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Τί είναι η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.”

Aθώοι για τις αγοροπωλισίες ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων ...


Αθωώθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας οι εκπρόσωποι τεσσάρων χρηματιστηριακών εταιρειών και τα πρώην στελέχη έξι ασφαλιστικών ταμείων που κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για αγοραπωλησίες ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου σταθερού επιτοκίου, την χρονική περίοδο 2001-2007.


Το δικαστήριο, υιοθετώντας και την σχετική εισαγγελική πρόταση απάλλαξε τους πρώην προέδρους και τα στελέχη του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Αθανάσιου Ντερέκας), του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Βασίλειου Παργιανού, Βασίλειου Παπαχρήστου), του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Οργανώσεων (Γεώργιου Κατσαμάγκα και Μαγδαληνής Μαρκατάτου), του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου), του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Σπυρίδωνα Γιατρά), του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Θεόδωρου Τσουρούλα, Ελένης Μοσχοπούλου και Έλλης Σπυριδάκη), καθώς και τους εκπροσώπους των χρηματιστηριακών εταιρειών «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Γεώργιου Αποστολίδη, Σοφοκλή Πρινιωτάκη και Θεόδωρου Πρινιωτάκη), της «ΑΡΤΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ιωάννη Καλογεράκη, Ζωής Μπασμπανέλου), της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Αθανάσιος Ράμμος) και της «ΤΡΩΥΛΟΣ Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ζωής Μπασμπανέλου).

Σε βάρος των στελεχών των ασφαλιστικών ταμείων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη το 2008 για κακουργηματική απιστία σε βάρος του Δημοσίου, ενώ σε βάρος των εκπροσώπων των χρηματιστηριακών εταιρειών για ηθική αυτουργία στην απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Aθώοι για τις αγοροπωλισίες ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων ...”

Δ. Καζάκης: «Θα πεθάνει κόσμος με τα φάρμακα από το Πακιστάν»!


Θα πεθάνει κόσμος». Τρεις λέξεις, με τεράστια δύναμη, συνοψίζουν την άποψη του γνωστού αναλυτή -με το τεράστιο κοινωνικό ρεύμα- Δημήτρη Καζάκη, όταν το newsbomb.gr τον ρωτά για το νέο νομοσχέδιο της Υγείας, που υποχρεώνει τους γιατρούς να συνταγογραφούν δραστική ουσία αντί για φάρμακο και τους φαρμακοποιούς να πωλούν στον ασθενή το φθηνότερο σκεύασμα.


«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην πεθάνει κόσμος», διευκρινίζει -με συνέντευξή του στο newsbomb.gr- ο κ. Καζάκης, «όταν θα μας φέρνουν φάρμακα από το Πακιστάν». Και προσθέτει: «Εδώ παίζουν με την Υγεία μας. Οποιος έχει λεφτά θα πάρει τα κατάλληλα φάρμακα για την ασθένειά του. Οποιος δεν έχει και περιμένει να θεραπευθεί μέσω του ασφαλιστικού συστήματος, ας πεθάνει!».

Σύμφωνα με τον γνωστό αντι-μνημονιακό αναλυτή, «η τρόικα θεωρεί τους Ελληνες ανθρώπους β’ κατηγορίας». Με αυτό το δεδομένο, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, δε διστάζουν να αυξήσουν τα ποσοστά θνησιμότητας στην Ελλάδα, προκειμένου να κάνουν οι ξένες πολυεθνικές τα πειράματά τους και, βέβαια, για να εξυπηρετηθεί η υπερκερδοφορία ειδικών επιχειρηματικών συμφερόντων εις βάρος ενός ολόκληρου λαού.
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Δ. Καζάκης: «Θα πεθάνει κόσμος με τα φάρμακα από το Πακιστάν»!”

Η απάντηση του Ισίδωρου Κούβελου για το εκατομμύριο-Ποιος είναι ο Ισίδωρος ΚούβελοςΑναλυτικές εξηγήσεις για την μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, δίνει με ανακοίνωσή του ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, Ισίδωρος Κούβελος, κάνοντας λόγο για "λάσπη".

Ο κ. Κούβελος σημειώνει ότι υπήρξε διαστρέβλωση της πραγματικότητας από δημόσιους λειτουργούς, με στόχο να θιγεί η σύζυγός του.

Προσθέτει ότι τα δολάρια (και όχι ευρώ), που μετέφερε στο εξωτερικό, προέρχονται από ναυτιλιακό συνάλλαγμα, τα οποία είχαν δηλωθεί στο Πόθεν Έσχες του και έχουν αποκτηθεί από την δραστηριότητά του στην πλοιοκτησία.

Ο Ισίδωρος Κούβελος καταλήγει, σημειώνοντας ότι μια επιχειρηματική του κίνηση χρησιμοποιήθηκε για να θιγεί ο ίδιος και η σύζυγός του και προσθέτει ότι αναμένει την αποκατάσταση της αλήθειας.

Ολόκληρη η δήλωση του Ισίδωρου Κούβελου

"Επί 37συναπτά έτη δραστηριοποιούμαι τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ελλάδα στον χώρο της ναυτιλίας με αντικείμενο την πλοιοκτησία , την ναυλομεσιτία και την πρακτόρευση πλοίων.

Στον χώρο αυτό δεν έχει θέση η διαστρέβλωση, το ψεύδος και η λασπολογία αλλά απεναντίας επικρατεί η διαφάνεια και η εντιμότητα στις συναλλαγές .

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα δεν περίμενα ποτέ για μια καθαρά επιχειρηματική μου κίνηση να υπάρξει τέτοια διαστρέβλωση της πραγματικότητας ακόμη και από δημόσιους λειτουργούς.

Συγκεκριμένα :

1. Τα χρήματα του εμβάσματος είναι προϊόν ναυτιλιακού συναλλάγματος σε δολάρια Η.Π.Α.και όχι σε ευρώ, δηλωμένα νομίμως στο πόθεν έσχες μου και αποκτηθέντα από την δραστηριότητα μου στην πλοιοκτησία.

2. Το ποσό αυτό ήταν ένα μέρος μόνο των χρημάτων τα οποία επενδύω σε χρηματιστηριακούς τίτλους σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α. σε δολάρια Η.Π.Α. και είναι βεβαίως δηλωμένο στον πόθεν έσχες μου .

3. Το ποσό αυτό προέρχεται από ρευστοποίηση μέρους των χρηματιστηριακών μου επενδύσεων και προοριζόταν για νέα επένδυση στο χώρο της ναυτιλίας, μεταφέρθηκε δε με νόμιμες διαδικασίες από τον θεματοφύλακα σε ελληνική τράπεζα και εν συνεχεία στην τράπεζα μου στο Λονδίνο.

4. Ενδεικτικό της άγνοιας και της σκοπιμότητας είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν περίεργους συνειρμούς σχετικά με την νέα επένδυση που αφορά αγορά ποσοστού επί καινούργιου πλοίου. Σπεύδω να ξεκαθαρίσω ότι τα χρήματα αυτά αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση-εγγύηση προκειμένου να συνεχιστούν οι από πλευράς μου διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτής της αγοράς.

Συνεπώς, μια καθαρά επιχειρηματική ναυτιλιακή μου πράξη που έγινε με πλήρη διαφάνεια και με όλους τους προβλεπόμενους επιχειρηματικούς κανόνες χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να θιγεί η προσωπική και πολιτική υπόληψη της συζύγου μου.

Ως επιχειρηματίας στην ναυτιλία και πολίτης αυτού του τόπου που δηλώνω τα έσοδα μου μέχρι το τελευταίο δολάριο ή ευρώ, ως επαγγελματίας που τόσα χρόνια έχω στηρίξει την χώρα μου με όλους τους τρόπους, περιμένω να αποκατασταθεί η αλήθεια και εύχομαι το πολιτικό σύστημα επιτέλους να κάνει το χρέος του δίνοντας στους Έλληνες πληροφορίες ακριβείς και ελεγμένες, αντί να ρίχνει συνεχώς λάσπη στον ανεμιστήρα προκειμένου να καλύψει τα δικά του ατοπήματα".

Καλείται για γραπτές εξηγήσεις

Ο πρόεδρος της επιτροπής για το "Πόθεν Έσχες" Ευάγγελος Αργύρης αναφερόμενος στην υπόθεση Κούβελου, δήλωσε ότι θα κληθεί να δώσει γραπτές εξηγήσεις για την κίνηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε τράπεζα του Λονδίνου, η οποία δεν εμφανίζεται στις καταθέσεις του "πόθεν έσχες" του.

Ο κ. Αργύρης διευκρίνισε ότι η Επιτροπή έφτασε στον κ. Κούβελο, διερευνώντας κινήσεις λογαριασμών στις 3 Μαρτίου του 2011, από την λίστα που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών με εμβάσματα πολιτικών προσώπων πάνω από 100.000 ευρώ.

"Ένα μόνο έμβασμα βρέθηκε με το ύψος του ποσού και την ίδια ημερομηνία περίπου που είχε αναφέρει ο πρόεδρος της Αρχής για το 'ξέπλυμα μαύρου χρήματος' Παναγιώτης Νικολούδης και αυτό ήταν από τον κ. Κούβελου", σημείωσε ο κ. Αργύρης.

Η Επιτροπή Οικονομικού ελέγχου της Βουλής ζήτησε από τους ορκωτούς λογιστές να συνεχίσουν την έρευνα για να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται και αν είναι νόμιμα, τα εμβάσματα πάνω από 100.000 που εστάλησαν σε τράπεζες του εξωτερικού, σύμφωνα με τη λίστα του υπουργείου Οικονομικών.

Μέχρι στιγμής, όπως είπε ο κ. Αργύρης, τα εμβάσματα που έφυγαν προς το εξωτερικό αφορούν κυρίως πρώην βουλευτές, κανέναν υπουργό και μονοψήφιο αριθμό εν ενεργεία βουλευτών ή συγγενικά τους πρόσωπα.

Για όλες τις περιπτώσεις βουλευτών που έχουν εμβάσματα πάνω από 100.000, ο κ. Αργύρης θα στείλει ενημερωτικές επιστολές σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, για να λύσουν, όπως είπε, τα κόμματα το ηθικό θέμα που ανακύπτει.-Ποιος είναι ο Ισίδωρος Κούβελος
Ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου του 2012, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και σύζυγος της επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Ντόρας Μπακογιάννη, κατονομάστηκε ως το συγγενικό πρόσωπο βουλευτή, που τον Μάρτιο του 2011 μετέφερε στο εξωτερικό το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Γεννημένος στην Αθήνα, το 1953, ο Ισίδωρος Κούβελος από νωρίς ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και ειδικότερα με τον στίβο και το μπάσκετ, ως αθλητής του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου.


Οι σπουδές στα ναυτιλιακά και η εφοπλιστική δραστηριότητα

Το 1972 αναχώρησε για το Λονδίνο, όπου σπούδασε στα ναυτιλιακά στη Σχολή Εξωτερικού Εμπορίου του Λονδίνου (Diploma in Shipping). Συνέχισε τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο Λονδίνου (CITY OF LONDON POLYTECHNIC, Certificate in Shipping and Shipbroking), όπου ειδικεύτηκε στη ναυλομεσιτεία και διαχείρηση πλοίων.

Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε στο Λονδίνο σε Ελληνική εφοπλιστική εταιρεία, μέσω της οποίας υπεδείχθη και έγινε αποδεκτός στο Διεθνές Κέντρο Ναυλώσεων του Λονδίνου (BALTIC EXCHANGE), κατά την διάρκεια των ετών 1974 με 1976.

Στο τέλος του 1976 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό και ίδρυσε συνεταιρικά ναυτιλιακή εταιρεία, επ’ ονόματι SOUGERKA MARITIME CO. LTD., ασχολούμενη με ναυλώσεις και αγοραπωλησίες καθώς και διαχείρηση πλοίων μέχρι το έτος 1998.

Το 1998 αποχώρησε οικειοθελώς και ίδρυσε δική του ναυτιλιακή εταιρεία στο ίδιο αντικείμενο, στον Πειραιά, την ISK SHIPPING LTD, την οποία διευθύνει μέχρι και σήμερα.

Από το 1998, ο Ισίδωρος Κούβελος είναι παντρεμένος, σε δεύτερο γάμο, με την τέως Υπουργό Εξωτερικών και νυν επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι πατέρας τριών παιδιών από τον πρώτο του γάμο, δύο κοριτσιών και ενός αγοριού.Η εντατικότερη ενασχόληση με τον αθλητισμό

Κατά την διάρκεια των ετών 1981 – 1984 ασχολήθηκε σαν Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος με την ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ στον Πειραιά.

Το 1985 μαζί με φίλους ίδρυσε στο Θησείο την ομάδα μπάσκετ ΓΣ ΘΗΣΕΑΣ, η οποία μέχρι το 1989 κέρδισε την άνοδο της σε πέντε κατηγορίες.

Από το 1989 εώς το 1995 ασχολήθηκε ενεργά με το τμήμα μπάσκετ του ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ στην θέση του γενικού Αρχηγού και Αντιπροέδρου ΤΑΚ, τον οποίο ευτύχησε να οδηγήσει στην κατάκτηση κυπέλλου Ελλάδος το 1991, πρόκριση στους τέσσερις του κυπέλλου ΚΟΡΑΤΣ, πρόκριση στην EUROLEGA κτλ.

Η "Ολυμπιακή" αναγνώριση

Η ενασχόληση του μικρού του γιου Σπυρίδωνα με το άθλημα της ιππασίας, τον ώθησε να ασχοληθεί με τα δρώμενα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας όπου πρώτο ασχολήθηκε τον Μάϊο του 2001 και τον Αύγουστο του ίδιου έτους εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.Το 2005 εξελέγη Α’ Αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Ε. και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Με τη δεύτερη ιδιότητά του δημιούργησε τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την χορηγία του ιδρύματος Ι. Λάτση.

Τον Οκτώβριο του 2006 ανέλαβε με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης την προεδρία της Επιτροπής Διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων 2013 για την Ελλάδα (Βόλος – Λάρισα).

Ένα χρόνο μετά, στις 27 Οκτωβρίου 2007, στη Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Μ.Α., στην Πεσκάρα της Ιταλίας, σε ψηφοφορία μεταξύ των Ολυμπιακών Επιτροπών και μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής των χωρών της Μεσογείου, η Επιτροπή επικράτησε με ψήφους 37 – 34 της Κροατίας, η οποία διεκδικούσε για 4η φορά τους αγώνες και ανέθεσε στην Ελλάδα (Βόλος – Λάρισα) την διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων 2013.

Το 2006 εξελέγη από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. Αρχηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Πεκίνο του 2008.

Τον Οκτώβριο του 2008 επανεξελέγη Πρόεδρος της Ε.Ο.Ι. και τον Ιανουάριο του 2009 μέλος της Ε.Ο.Ε. για μια νέα θητεία, ως εκπρόσωπος της Ιππασίας.

Τον Φεβρουάριο του 2009 στις εκλογές της Ε.Ο.Ε. εξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2009 εξελέγη ομόφωνα Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων.

Την ίδια χρονιά, εξελέγη επίσης Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

(Πληροφορίες: Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή)

πηγη:news247.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Η απάντηση του Ισίδωρου Κούβελου για το εκατομμύριο”

Το άρθρο του Γ. Πρετεντέρη που κατέβασε τη μάσκα του Βενιζέλου


Πριν από μερικές εβδομάδες, το υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει ότι τα ομόλογα του Δημοσίου έως εκατό χιλιάδες ευρώ που κατέχονται από φυσικά πρόσωπα δεν πρόκειται να πειραχτούν. Οτι τελούν υπό την εγγύηση του κράτους, ακριβώς όπως το κράτος εγγυάται και τις τραπεζικές καταθέσεις έως το ίδιο ποσό.
Η δήλωση αυτή είχε τη λογική της. Η υπόθεση αφορά μικρούς ομολογιούχους, οι οποίοι επένδυσαν τις οικονομίες τους σε ομόλογα της πατρίδας τους - δεν τις έστειλαν στο εξωτερικό, ούτε τις έριξαν στην παραοικονομία... Επέδειξαν, δηλαδή, μια στοιχειώδη αίσθηση οικονομικού πατριωτισμού και λογικά δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν γι' αυτό.
Φυσικά απεδείχθη ότι (για πολλοστή φορά) το υπουργείο Οικονομικών έλεγε ψέματα. Κι ότι ακόμη και τα ομόλογα έως εκατό χιλιάδες ευρώ των μικρών αυτών ομολογιούχων θα κουρευτούν μαζί με τα άλλα, όσο και τα άλλα.
Πράγμα που σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση εξομοιώνει τον ανθρωπάκο που επένδυσε σε ένα ομόλογο το εφάπαξ του με τα μεγάλα hedge funds του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ηθικό δίδαγμα; Οποιοι απλοί πολίτες έκαναν την κουταμάρα να εμπιστευτούν τη χώρα τους και να πιστέψουν το υπουργείο τους, καλά να πάθουν…
Ομολογώ ότι όσα χρόνια παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα ουδέποτε γνώρισα συμπεριφορά που να συνδυάζει με τόση ευκολία τον κυνισμό, την αναλγησία και την εξαπάτηση. Οι άνθρωποι ψεύδονται με την ευκολία που αναπνέουν.
Και το ερώτημα είναι απλό: ποιος θα τους πιστέψει ξανά;
Ποιος θα πιστέψει, δηλαδή, τον υπουργό Οικονομικών όταν ζητάει από τους Ελληνες να εμπιστευθούν τις τράπεζες και να φέρουν πίσω τις καταθέσεις τους; Με την ίδια ευκολία μπορεί μεθαύριο να ανακοινώσει ότι «τελικά κακώς τις εμπιστευθήκατε και καλά να πάθετε»!

Πριν από τρεις μήνες, το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε στους μισθωτούς κάτι πρωτοφανές: την καταβολή μέσα στο 2012 όχι μιας αλλά δυο έκτακτων εισφορών. Η μια παρακρατείται κάθε μήνα από τις αποδοχές τους. Η δεύτερη θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις από τον Ιούνιο και μετά.
Το κόλπο πήγε να περάσει απαρατήρητο με μια πονηρή τροπολογία. Κι όταν τους πήραν χαμπάρι κι έπεσε κράξιμο, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι κακώς διαμαρτύρονται τα κορόιδα διότι πρόκειται απλώς για… «λογιστική διευθέτηση»!
Ποιος τους πιστεύει, λοιπόν; Αυτή η απορία είναι ίσως η μεγαλύτερη κι ενδεχομένως ανεπανόρθωτη ζημιά που έχει υποστεί το πολιτικό σύστημα.
Διότι όταν η πολιτική χάνει κάθε αίσθηση δέσμευσης, κάθε μέτρο σεβασμού και κάθε απαίτηση αξιοπιστίας, τότε μετατρέπεται απλώς σε έναν κινούμενο αμοραλισμό.
Ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να μην τιμωρηθεί από τον ψηφοφόρο.

πηγη:kourdistoportocali.com
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Το άρθρο του Γ. Πρετεντέρη που κατέβασε τη μάσκα του Βενιζέλου”

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΝΤ


Ένα ίδρυμα ερευνών που σύμφωνα με "ΤΑ ΝΕΑ" αποτελεί "βιτρίνα" της CIA(!), προέβλεπε ότι η Ελλάδα θα προσφύγει στο ΔΝΤ από τον Ιούνιο του 2009! Πριν δηλαδή τις εκλογές τις οποίες κέρδισε ο Παπανδρέου με βασικό σύνθημα "λεφτά υπάρχουν". Για την εκτίμηση είχαν ενημερωθεί τόσο ο Κ. Καραμανλής, που...
προφανώς γι αυτόν τον λόγο στο τέλος της κυβέρνησής του μιλούσε με την "γλώσσα της αλήθειας" και ο Γ. Παπανδρέου, που ενώ γνώριζε ψευδώς ισχυριζόταν ότι λεφτά υπήρχαν! Το πρωτοσέλιδο (και το ρεπορτάζ) μιλάει από μόνο του...

fimotro
Διαβάστε περισσότερα...
read more “ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΝΤ”

Το τζάκι θέλει ξύλα και εμείς τροφή...


Από το diatrofi.gr

Τις μέρες που η θερμοκρασία είναι κοντά στο 0, όπως αυτές που διανύουμε, η θέρμανση και η ένδυση είναι δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μας βοηθούν να κρατήσουμε ζεστό το σώμα μας. Σε αυτή μας την προσπάθεια, σημαντικό ρόλο έχει και...
η διατροφή μας। Μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε το σώμα μας ζεστό και να ενισχύσουμε την άμυνα του οργανισμού μας.Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τις τροφές που θα πρέπει να καταναλώνουμε όταν ο υδράργυρος πέφτει χαμηλά
Φρούτα και λαχανικά..
Τα πορτοκάλια και γενικότερα τα εσπεριδοειδή αποτελούν μια καλή πηγή βιταμίνης C, η οποία όπως γνωρίζουμε τονώνει το ανοσοποιητικό, ενώ ταυτόχρονα παίζουν σημαντικό ρόλο στο να κρατούν μακριά το κρύο.
Ορισμένα λαχανικά, όπως οι πατάτες, οι γλυκοπατάτες, τα καρότα και τα παντζάρια, είναι πιο δύσπεπτα με αποτέλεσμα να απαιτούν περισσότερη ενέργεια για να αξιοποιηθούν από τον οργανισμό, συνεπώς να αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος.
Κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, σπανάκι, ραδίκια, σέσκουλα, βλήτα. Πολύτιμα λαχανικά του χειμώνα, με υψηλή θρεπτική αξία. Πηγές φυτικών ινών, βιταμίνης C, β- καροτενίου, ανόργανων συστατικών αλλά και πολυφαινολών, προσφέρουν ισχυρή προστασία απέναντι στις οξειδωτικές βλάβες των κυττάρων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την άμυνα του οργανισμού.

Ξηροί καρποί, η θρεπτική συντροφιά του χειμώνα..

Φιστίκια, καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια, κάστανα. Οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά (ωφέλιμα λιπαρά), πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες, αλλά και σε πολλές βιταμίνες. Θα μπορούσαμε να τους καταναλώνουμε σε μικρές ποσότητες ακόμα και καθημερινά, προτιμώντας τους όμως νωπούς και ανάλατους. Επίσης το ''πάντρεμα'' των ξηρών καρπών με τα ξερά φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα) αποτελεί ένα πολύ θρεπτικό και γεμάτο ενέργεια σνακ, κατάλληλο για το χειμώνα και το κρύο.

Όσπρια και σούπες..

''Θερμαντικό πιάτο" θεωρείται η φασολάδα. Τα όσπρια είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, αδιάλυτες και κυρίως διαλυτές φυτικές ίνες, φολικό οξύ, κάλιο, σίδηρο και μαγνήσιο. Τα όσπρια, εκτός από τη μορφή της σούπας που όλοι γνωρίζουμε, μπορούν να γίνουν πουρές, να προστεθούν σε σαλάτες με λαχανικά, να γίνουν ντιπ αλλά και να μαγειρευτούν σε ριζότο. Θα πρέπει να τα εντάξουμε στη διατροφή μας, σε όποια μορφή μας ευχαριστεί και να τα καταναλώνουμε σε συχνότητα 1-3 φορές την εβδομάδα, προκειμένου να έχουμε τα οφέλη της διατροφικής τους σύστασης.
Η σούπα με τα χίλια πρόσωπα.. Η σούπα μπορεί να περιέχει σχεδόν οποιοδήποτε τρόφιμο μόνο του ή συνδυασμένο με άλλα όπως κρεατικά, θαλασσινά, ψάρια, ρύζι, ζυμαρικά, λαχανικά, όσπρια. Εκτός από τη ζεστασιά που προσφέρει είναι ελαφριά για το στομάχι και το σημαντικότερο μας δίνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να αντεπεξέλθει τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Μπαχαρικά και καρυκεύματα..

Ας δώσουμε μια πιο πικάντικη γεύση στα πιάτα μας προσθέτοντας μπαχαρικά και καρυκεύματα. Το πιπέρι, η καυτερή πιπεριά, το σκόρδο, εκτός από το να προσθέτουν άρωμα και γεύση στο φαγητό, περιέχουν και κάποιες ουσίες που βοηθούν στην αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος.

Νερό και αφεψήματα..

Το κρύο αμβλύνει το μηχανισμό της δίψας, συνεπώς υπάρχει πιθανότητα να αφυδατωθούμε χωρίς να το καταλάβουμε. Θα πρέπει να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας καθημερινά με αρκετό νερό, χυμούς και αφεψήματα.
Ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για να καταναλώνουμε ροφήματα βοτάνων, ζεστά και γευστικά, τα οποία θα μας χαλαρώσουν, θα τονώσουν τις άμυνες του οργανισμού μας και θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε το κρύο. Το τσάι, χαμομήλι, τίλιο, φασκόμηλο είναι μερικά από αυτά, που και καλό κάνουν γενικότερα στην υγεία αλλά και θα μας κρατήσουν ζεστούς και ενυδατωμένους.
Μια σωστή διατροφή, ένας ζεστός σκούφος, γάντια και κασκόλ θα μας βοηθήσουν να κρατήσουμε το σώμα μας ζεστό και υγιές!!!
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Το τζάκι θέλει ξύλα και εμείς τροφή...”